Rozhodnutí NS

29 Cdo 5846/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/06/2019
Spisová značka:29 Cdo 5846/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.5846.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Cdo 5846/2017-185


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu soudcem Mgr. Rostislavem Krhutem v právní věci navrhovatele BLUE VIZIER LTD, se sídlem Aristokyprou 37, Flat/Office 201, Akropolis, 2008, Nikósie, Kyperská republika, registrační číslo osoby 284152, zastoupeného JUDr. Jiřím Římalem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Brichtova 820/10, PSČ 152 00, za účasti Velvana, a. s., se sídlem ve Velvarech č. p. 732, PSČ 273 24, identifikační číslo osoby 25079450, o vyslovení neplatnosti rozhodnutí insolvenčního správce přijatého v působnosti valné hromady, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 72 Cm 227/2012, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. března 2017, č. j. 7 Cmo 50/2015-158, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podal navrhovatel dovolání, které následně podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 3. dubna 2019 vzal zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být podle ustanovení § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. odůvodněn.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 6. 6. 2019

Mgr. Rostislav Krhut
pověřený člen senátu