Rozhodnutí NS

30 Nd 245/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/19/2018
Spisová značka:30 Nd 245/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.ND.245.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 245/2018-25


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Pavlíka a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v exekuční věci oprávněné Renewal Agency, s.r.o., IČO 461 75 679, se sídlem v Bardějově, Pri Štepnici 3343/1, Slovenská republika, zastoupené JUDr. Vierou Mulikovou, advokátkou se sídlem v Bardějově, M.V. Miškovského 3, Slovenská republika, proti povinnému V. S., pro uspokojení pohledávky v částce 19 825 Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1331/2018, o návrhu na určení místní příslušnosti, t a k t o:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1331/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.


O d ů v o d n ě n í :


Oprávněná podala k rukám Mgr. Daniela Vlčka, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 7, exekuční návrh pro vymožení pohledávky ve výši 19 825 Kč, jejíž zaplacení ukládá povinnému pravomocný trestní příkaz Okresního soudu v Břeclavi ze dne 19. prosince 2017, č.j. 2 T 181/2017-50, ve znění opravného usnesení ze dne 8. března 2018, č.j. 2 T 181/2017-59. Soudní exekutor následně požádal Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce.

Usnesením ze dne 1. června 2018, č. j. 53 EXE 1331/2018-20, Okresní soud v Břeclavi vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“), se závěrem, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Pravomoc tuzemských soudů k řízení v této věci je založena čl. 22 odst. 5 Nařízení Rady /ES/ č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (tzv. nařízení Brusel I), podle nějž mají bez ohledu na bydliště výlučnou příslušnost pro řízení, jejichž předmětem je výkon rozhodnutí, soudy členského státu, na jehož území výkon rozhodnutí byl nebo má být proveden.

Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo místo pobytu povinného, v České republice nemá místo trvalého pobytu, resp. místo pobytu podle druhu pobytu cizince, a v dané fázi řízení není známo ani místo, kde má povinný majetek.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud Břeclavi, u něhož bylo řízení zahájeno.

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 9. 2018


JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu