Rozhodnutí NS

29 NSCR 38/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/31/2019
Senátní značka:29 NSCR 38/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.38.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
09/20/2019
I.ÚS 3048/19
I.ÚS 3048/19
JUDr. David Uhlíř
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSPH 42 INS XY
29 NSČR 38/2019-P27-23


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužnice I. Č., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 42 INS XY, o procesním nástupnictví na straně věřitele, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 42 INS XY, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. září 2018, č. j. KSPH 42 INS XY, 4 VSPH XY, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


[1] Usnesením ze dne 6. srpna 2018, č. j. KSPH 42 INS XY, Krajský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) určil, že v řízení bude dále pokračováno na straně věřitele č. 3 se společností CASPER UNION s. r. o.

[2] K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 12. září 2018, č. j. KSPH 42 INS XY, 4 VSPH XY, potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání (P27-15,16). Při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že sama má odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále též jen „o. s. ř.“). Usnesením ze dne 14. listopadu 2018, č. j. KSPH 42 INS XY, doručeným dovolatelce zvlášť 19. listopadu 2018 (srov. doručenku u P-14), zamítl insolvenční soud žádost dovolatelky o ustanovení zástupce pro podání dovolání (usnesení je v právní moci). Následně insolvenční soud usnesením ze dne 7. března 2019, č. j. KSPH 42 INS XY, doručeným dovolatelce zvlášť dne 13. března 2019 (srov. doručenku u P-17), vyzval dovolatelku, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 14 dnů od doručení usnesení.

[4] Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2019JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu