Rozhodnutí NS

26 Nd 421/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/19/2019
Spisová značka:26 Nd 421/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.ND.421.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Nd 421/2018-489


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Mgr. Lucie Jackwerthové ve věci žalobců a/ M. K. a b/ I. K., obou bytem XY, zastoupených JUDr. Jiřím Konečným, advokátem se sídlem v Praze 2, Jugoslávská 481/12, proti žalovanému J. K., bytem XY, zastoupenému Mgr. MUDr. Zdeňkem Kubicou, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 655/1, o vyklizení nemovitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 98 C 228/2016, o návrhu žalovaného na odklad vykonatelnosti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. srpna 2018, č. j. 19 Co 334/2017-349, ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 3. října 2016, č. j. 98 C 228/2016-72, t a k t o :


Návrh na odklad vykonatelnosti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. srpna 2018, č. j. 19 Co 334/2017-349, ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 3. října 2016, č. j. 98 C 228/2016-72, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í:

Obvodní soud pro Prahu 9 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 3. října 2016, č. j. 98 C 228/2016-72, výrokem I. vyhověl žalobě a uložil žalovanému povinnost vyklidit do 15 dnů od právní moci rozsudku „pozemek parc. č. XY, jehož součástí je budova č. p. XY, pozemky parc. č. XY, a garáž tvořící součást budovy bez č. p./č. e. stojící na pozemku parc. č. XY a nacházející se při pohledu na budovu z ulice XY, to vše v k. ú. XY, obci XY, zapsáno na LV č. XY vedených pro katastrální území XY, Katastrálním úřadem XY, Katastrální pracoviště XY (dále jen „předmětné nemovitosti“ a „garáž“); současně rozhodl o nákladech řízení účastníků (výrok II.).

K odvolání žalovaného Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 22. srpna 2018, č. j. 19 Co 334/2017-349, citovaný rozsudek soudu prvního stupně v části vyhovujícího výroku I. změnil tak, že zamítl žalobu na vyklizení garáže; jinak ho ve zbývající části vyhovujícího výroku I. potvrdil (výrok I.); současně rozhodl o nákladech řízení účastníků před soudy obou stupňů (výrok II.).

Žalovaný (zastoupen advokátem) podal proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání za použití (způsobilého) dovolacího důvodu podle § 241a odst. 1 o.s.ř. (zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 296/2017 Sb. – dále opět jen „o.s.ř.“). Z obsahu dovolání vyplývá dovolací návrh, aby dovolací soud zrušil v částech ukládajících vyklizení předmětných nemovitostí jak rozsudek odvolacího soudu, tak také rozsudek soudu prvního stupně a v uvedeném rozsahu vrátil věc k dalšímu řízení soudu prvního stupně. Podáním ze dne 27. listopadu 2018 požádal o odklad vykonatelnosti obou výše citovaných rozsudků.

Podle § 243 písm. a/ o.s.ř. může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

V projednávané věci dospěl dovolací soud k závěru, že nejsou naplněny předpoklady, za nichž lze odložit vykonatelnost napadeného rozsudku (ve spojení s rozsudkem soudu prvního stupně). Podmínkou vyhovění návrhu na odklad vykonatelnosti, s přihlédnutím k účelu, k němuž odklad vykonatelnosti slouží, je totiž mimo jiné předpoklad (možnost), že podané dovolání bude úspěšné. O tom lze hovořit tehdy, jestliže dosavadní poznatky podle obsahu spisu umožňují (bez prejudice ve vztahu k vlastnímu rozhodnutí o dovolání) pravděpodobnostní úsudek ve prospěch závěru o možné důvodnosti dovoláním uplatněného dovolacího důvodu, případně ve prospěch závěru o možné existenci vad, k nimž dovolací soud přihlíží z úřední povinnosti (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016 /ústavní stížnost podanou proti tomuto rozhodnutí odmítl Ústavní soud usnesením ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. IV. ÚS 3317/17/). S přihlédnutím k obsahu spisu se však dovolacímu soudu jeví takový úsudek jako nepravděpodobný; proto návrh na odklad vykonatelnosti napadeného rozsudku zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 2. 2019


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu