Rozhodnutí NS

29 ICdo 84/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/06/2019
Spisová značka:29 ICdo 84/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.84.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
MSPH 93 INS 24377/2011
193 ICm 449/2016
29 ICdo 84/2017-125

USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v právní věci žalobce BLUE VIZIER LTD, se sídlem v Nikósii, Aristokyprou 37, Flat/Office 201, Akropolis, Kyperská republika, reg. č. 284 152, zastoupeného JUDr. Jiřím Římalem, advokátem, se sídlem v Praze 7, Výstaviště 67, PSČ 170 00, proti žalovaným 1) JUDr. Daniele Urbanové, se sídlem v Praze, Na Příkopě 988/31, PSČ 110 00, jako insolvenční správkyně dlužníka PIALIO s. r. o., zastoupené Mgr. Ondřejem Platilem, advokátem, se sídlem v Praze, Široká 36/5, PSČ 110 00, a 2) FILSON s. r. o., se sídlem v Praze 9, Slévačská 902/11, PSČ 198 00, identifikační číslo osoby 47 54 99 47, zastoupenému Mgr. Karlem Hnilicou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Lublaňská 6/55, PSČ 120 00, o určení neplatnosti kupní smlouvy, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 193 ICm 449/2016, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka PIALIO s. r. o., se sídlem v Ostravě, Hlubinská 1378/36, PSČ 702 00, identifikační číslo osoby 60 46 98 97, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 93 INS 24377/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. prosince 2016, č. j. 193 ICm 449/2016, 103 VSPH 943/2016-77 (MSPH 93 INS 24377/2011), takto :


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Ve vztahu mezi žalobcem a druhým žalovaným nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
III. Žalobce je povinen zaplatit první žalované na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 4.114,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejího zástupce.

Odůvodnění:


Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podal žalobce dovolání, které následně podáním datovaným 3. dubna 2019 vzal zpět, s tím, že „mezi osobami zainteresovanými na výsledku tohoto řízení došlo ve vztazích souvisejících s touto žalobou k dohodě o narovnání“.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil [§ 243c odst. 3 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta poslední o. s. ř.).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 6. 5. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu