Rozhodnutí NS

30 Cdo 2899/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/19/2019
Spisová značka:30 Cdo 2899/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.2899.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Ustanovení zástupce
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 2899/2019-231


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. L., nar. XY, zemřelého 12. 6. 2017, naposledy bytem XY, Slovenská republika, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení 59 422 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 232/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2017, č. j. 39 Co 359/2016-190, takto:

Dovolání se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 27. 3. 2017, č. j. 39 Co 359/2016-190, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 12. 9. 2016, č. j. 27 C 232/2013-177, kterým soud zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Žalobce napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním doručeným soudu prvního stupně dne 25. 4. 2017, nicméně zemřel 12. 6. 2017, tj. ještě než bylo o jeho dovolání rozhodnuto.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Splnění podmínek pro ustanovení zástupce podle § 30 o. s. ř. je vázáno výlučně na osobu navrhovatele, a proto v řízení o jeho návrhu nelze pokračovat v případě, kdy navrhovatel zemře. Z toho důvodu Nejvyšší soud dovolací řízení v této věci zastavil postupem podle § 107 odst. 5 o. s. ř., neboť povaha věci neumožňuje v řízení pokračovat.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. 11. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu