Rozhodnutí NS

20 Cdo 388/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/08/2020
Spisová značka:20 Cdo 388/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.388.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.20 Cdo 388/2020
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného města Louny se sídlem městského úřadu v Lounech, Mírové náměstí č. 35, identifikační číslo osoby 00265209, proti povinnému M. K., narozenému dne XY, trvale bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Horní Slavkov, pro 200 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň – město, pod sp. zn. 134 EX 07664/17, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 2. 2018, č. j. 12 Co 24/2018-67, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinný podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 2. 2018, č. j. 12 Co 24/2018-67, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Lounech ze dne 11. 8. 2017, č. j. 13 EXE 4097/2017-25, kterým byl zamítnut návrh povinného na odklad provedení exekuce vedené na základě pověření vydaného Okresním soudem v Lounech dne 31. 5. 2017, č. j. 13 EXE 4097/2017-14.

Podáním dovolání povinnému vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Nejvyšší soud nato dovolatele vyzval usnesením ze dne 18. 2. 2020, sp. zn. 20 Cdo 388/2020, k zaplacení soudního poplatku z dovolání a poučil jej o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno, a dále, že je-li dovolání odmítnuto pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř., neuplatní se osvobození od soudních poplatků (§ 11a zákona č. 549/1991 Sb.). Na tuto opětovnou výzvu dovolacího soudu povinný reagoval dalším návrhem na osvobození od soudních poplatků. Předcházející návrh na osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, usnesením ze dne 23. 9. 2019, č. j. 134 EX 07664/17-262, zamítl a toto rozhodnutí bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 11. 2019, č. j. 12 Co 262/2019-270.

V projednávané věci podal dovolatel dovolání proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o jeho návrhu na odklad exekuce; současně je exekuce vedena pro peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč (srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena; srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. 20 Cdo 4188/2017). Dovolání v těchto případech není podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) a d) o. s. ř. přípustné, neuplatní se proto podle § 11a zákona č. 549/1991 Sb. ani osvobození od soudních poplatků.

Vzhledem k tomu, že povinný ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradil, dovolací soud k jeho opětovné žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce nepřihlížel a dovolací řízení v souladu s předchozím poučením podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb. zastavil.

Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost zaniká (§ 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 4. 2020


JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
předseda senátu