Rozhodnutí NS

26 Nd 144/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/21/2019
Spisová značka:26 Nd 144/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.ND.144.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Nd 144/2019-21
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců Mgr. Lucie Jackwerthové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci oprávněné O2 Czech Republic, a.s., IČO 60193336, se sídlem v Praze 4, Michli, Za Brumlovkou 266/2, proti povinné I. Z., narozené XY, posledně bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 228/2019, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 228/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


Odůvodnění:

Soudní exekutorka Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, požádala Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 6 926,44 Kč s příslušenstvím.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 19. 2. 2019, č. j. 14 EXE 228/2019-16, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“), neboť povinná není občankou České republiky, na území České republiky nemá povolen žádný druh pobytu, její poslední povolení k pobytu na území České republiky (na adrese XY) zaniklo dne 31. 8. 2016.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinná nemá v České republice místo pobytu a nebyl zjištěn ani žádný její majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu byla povinná naposledy hlášena k pobytu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 26 Nd 119/2013).

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 5. 2019


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu