Rozhodnutí NS

33 Nd 217/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/31/2018
Spisová značka:33 Nd 217/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:33.ND.217.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Nd 217/2018-19


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Pavla Krbka ve věci oprávněné České republiky - Okresního soudu v Ústí nad Labem, se sídlem soudu v Ústí nad Labem, Kramoly 641/37, proti povinnému A. Z., státnímu občanovi S., o zaplacení částky 4 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 11185/2017, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 11185/2017, projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.
O d ů v o d n ě n í :Soudní exekutorka Mgr. Magdaléna Popková, Exekutorský úřad se sídle v Liberci, Truhlářská 515/2a, požádala dne 12. 10. 2017 Okresní soud v Litoměřicích o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné České republiky - Okresního soudu v Ústí nad Labem ve výši 4 000 Kč.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 23. 11. 2017, č. j. 31 EXE 11185/2017-11, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu v Brně k určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu“ (dále jen „o. s. ř.“). Okresní soud zjistil, že povinný byl ve věznici Kynšperk nad Ohří, že je státním příslušníkem Slovenské republiky, kterému byl dne 23. 8. 2012 zrušen pobyt na území ČR a že poslední místo pobytu povinného bylo na adrese T.

Po zjištění, že není ve věci místně příslušný, Okresní soud v Litoměřicích podle § 105 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 52 odst. 1 exekučního řádu, vyslovil místní nepříslušnost; současně podle § 105 odst. 2 o. s. ř. věc předložil podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu jako soudu příslušnému k rozhodnutí o určení místní příslušnosti soudu, když v předmětné věci podmínky místní příslušnosti chybí [podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne].

V předmětné věci je vedeno řízení o návrhu na nařízení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného za povinným ve výši 4 000 Kč a exekučním titulem je usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 8. 2017, č. j. 27 T 65/2012-486.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, pak je, ve spojení s § 252 odst. 2 o. s. ř., místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Litoměřicích (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 10. 2018


JUDr. Václav Duda
předseda senátu