Rozhodnutí NS

22 Cdo 1181/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/13/2020
Spisová značka:22 Cdo 1181/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.1181.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 1181/2020-35


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobce J. K., narozeného XY, bytem v XY, proti žalovanému Krajskému úřadu Libereckého kraje, se sídlem v Liberci, U Jezu 642/2a, IČO 70891508, o žalobě proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 12 Nc 15112/2019, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 20. ledna 2020, č. j. 35 Co 293/2019-25, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Podle § 243f odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 části první zákona č. 296/2017 Sb. – dále jen „o. s. ř.“), v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno.

Usnesením Okresního soudu v České Lípě (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 16. 10. 2019, č. j. 12 Nc 15112/2019-17, bylo zastaveno řízení o žalobě J. K. (výrok I), rozhodnuto o nákladech řízení (výrok II) a dáno poučení o možnosti podat žalobu ve správním soudnictví (výrok III).

K odvolání žalobce Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (dále jen „odvolací soud“) usnesením ze dne 20. 1. 2020, č. j. 35 Co 293/2019-25, usnesení soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil (výrok I) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II).

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné podání, které je podle jeho obsahu dovoláním.

Nejvyšší soud jako soud dovolací po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nesplnění podmínky povinného zastoupení dovolatele.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo – jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů – notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 o. s. ř. vyplývá, že dovolatel – pokud nemá právnické vzdělání buď sám, nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná – musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit.

V posuzovaném případě podal žalobce dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem (zastoupení notářem v této věci nepřipadá v úvahu), a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. K odstranění uvedeného nedostatku jej soud prvního stupně usnesením ze dne 11. 3. 2020, č. j. 12 Nc 15112/2019-31, vyzval, aby si ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení usnesení zvolil v dovolacím řízení pro podání dovolání zástupcem advokáta s uloženou povinností k předložení plné moci pro zastupování v dovolacím řízení, a zároveň jej poučil o nepříznivých následcích, nebude-li ve stanovené lhůtě předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání.

Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 16. 3. 2020. Ve stanovené lhůtě (a ani do dne rozhodnutí dovolacího soudu) však žalobce na uvedenou výzvu požadovaným způsobem nereagoval.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvy a poučení o důsledcích své nečinnosti nedostatek podmínky dovolacího řízení neodstranil. Dovolací soud proto řízení o dovolání žalobce podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř. zastavil.

V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. neobsahuje rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 5. 2020

Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu