Rozhodnutí NS

26 Nd 77/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/10/2020
Spisová značka:26 Nd 77/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:26.ND.77.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Nd 77/2020-26


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Mgr. Lucie Jackwerthové ve věci oprávněné ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, IČO: 27232433, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem Praha 1, Purkyňova 74/2, proti povinnému M. K., narozenému XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 73 EXE 4102/2019, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 73 EXE 4102/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Labem.

                    Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem v Klatovech, Za Beránkem 836, požádal Okresní soud v Ústí nad Labem o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 5.873,- Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 15. ledna 2020, č. j. 73 EXE 4102/2019-20, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Z výpisů ze základních registrů a z přípisu Ministerstva vnitra České republiky ze dne 2. prosince 2019 totiž zjistil, že povinný nemá v současné době na území České republiky povolen žádný druh pobytu a soudu není znám ani jeho případný majetek, který by se nacházel v České republice či dokonce v jeho obvodu.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinný nemá v České republice místo pobytu a nebyl doposud zjištěn ani žádný jeho majetek v České republice (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Labem, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 3. 2020


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu