Rozhodnutí NS

11 Tcu 14/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/31/2019
Spisová značka:11 Tcu 14/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.14.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 14/2019-20


USNESENÍ


Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. 1. 2019 návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. Č., nar. XY, rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci ve Vídni, Rakouská republika, ze dne 5. 9. 2014, sp. zn. 44 Hv 76/14p, který nabyl právní moci dne 12. 9. 2014, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


1. Rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci ve Vídni, Rakouská republika, ze dne 5. 9. 2014, sp. zn. 44 Hv 76/14p, který nabyl právní moci dne 12. 9. 2014, byl J. Č. uznán vinným ze spáchání zločinu obchodování s omamnými látkami podle § 28a odst. 1, třetí a pátý případ, odst. 2 řádek 3 rakouského zákona o omamných látkách, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

2. Podle skutkových zjištění Zemského soudu pro trestní věci ve Vídni se J. Č. předmětné trestné činnosti v podobě trestného činu obchodování s omamnými látkami dopustil v podstatě tím, že

dne 26. 3. 2014 vyvezl z České republiky do Rakouska v modré cestovní tašce 11.987 gramů konopné pryskyřice s podílem účinné látky alespoň 790 g THCA a 59 g delta-9-THC, a to k plánovanému předání tohoto zboží tajnému vyšetřovateli (VE II), přičemž tohoto dne dorazil ve V. ke kanceláři spoluobviněného P. T., kde naložil omamnou látku do jeho vozidla tov. zn. Audi A6 a společně s ním jel do jeho bydliště na ul. P., V., kde měli smluvenou schůzku s tajnými vyšetřovateli – první vystupoval pod jménem „R.“, druhý je označován jako VE II. Po ověření kvality zboží i peněz předal obviněný P. T. tajnému vyšetřovateli VE II celkem 11.987 gramů konopné pryskyřice s podílem účinné látky alespoň 790 g THCA a 59 g delta-9-THC, v důsledku čehož byli okamžitě oba obvinění u vozidla tajného vyšetřovatele VE II v 17,50 hod. zadrženi i s návykovou látkou.

3. Dne 28. 1. 2019 byl Ministerstvem spravedlnosti České republiky podán ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že se na výše citované odsouzení rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci ve Vídni, Rakouská republika, ze dne 5. 9. 2014, sp. zn. 44 Hv 76/14p, ve vztahu k osobě J. Č. hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

4. Nejvyšší soud předmětnou věc přezkoumal a shledal, že jsou v daném případě splněny všechny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona.
  5. Předně je třeba konstatovat, že podle § 4a odst. 3 citovaného zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
   6. Z podaného návrhu, jakož i obsahu připojeného spisového materiálu přitom jednoznačně vyplývá, že J. Č. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Za daného stavu jsou tak splněny všechny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 citovaného zákona.
    7. V posuzované věci však pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 citovaného zákona svědčí i podmínky materiální povahy, neboť odsouzený J. Č. se dopouštěl úmyslné trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána mimo jiné i mezinárodními úmluvami. Společenská škodlivost trestné činnosti odsouzeného je přitom zvyšována zejména jeho trestní minulostí, jakož i celkovým množstvím omamné látky, s níž za účelem dosažení vlastního obohacení společně s další osobou dále obchodoval. Ve vztahu k druhu a výměře uloženého trestu lze konstatovat, že odsouzenému byla za předmětné jednání uložena sankce odpovídající právnímu řádu České republiky, konkrétně citelnější nepodmíněný trest odnětí svobody. Za tohoto stavu tak lze dovodit, že v daném případě byly splněny všechny zákonné podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení J. Č. příslušným soudem Rakouské republiky hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

    8. Ze shora uvedených důvodů tak Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky zcela vyhověl.

    P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


    V Brně dne 31. 1. 2019


    JUDr. Antonín Draštík předseda senátu




    Vypracoval:
    JUDr. Tomáš Durdík