Rozhodnutí NS

26 Cdo 819/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/20/2019
Spisová značka:26 Cdo 819/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.819.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
§ 6 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
06/20/2019
III.ÚS 2018/19
III.ÚS 2018/19
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
odmítnuto
07/17/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 819/2019-226


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobkyně R & L, s.r.o., se sídlem v Brně, Pellicova 643/25, IČO 49436643, proti žalovanému K. F., narozenému XY, bytem XY, o zaplacení částky 50 026 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 219 C 71/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. září 2018, č. j. 18 Co 136/2018-149, t a k t o :


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 300 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Brně (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 24. 4. 2013, č. j. 219 C 71/2011-25, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni částku 50 026 Kč s poplatkem z prodlení ve výši 0,25 % za každý den prodlení z částky 40 196 Kč od 1. 1. 2011 do zaplacení (výrok I.), zamítl žalobu ohledně poplatku z prodlení ve výši 0,25 % za každý den prodlení z částky 9 830 Kč od 1. 1. 2011 do zaplacení (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok označený jako II., správně III.).

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně (soud odvolací) rozsudkem ze dne 20. 9. 2018, č. j. 18 Co 136/2018-149, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadeném výroku I. ohledně povinnosti žalovaného zaplatit žalobkyni částku 50 026 Kč, změnil jej ve zbývající části výroku I. tak, že zamítl žalobu na zaplacení poplatku z prodlení ve výši 0,25 % za každý den prodlení z částky 40 196 Kč od 1. 1. 2011 do zaplacení, a potvrdil jej ve výroku, označeném II. (správně III.), kterým byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů řízení částku 2 000 Kč (výrok I.); současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jímž napadla jeho měnící výrok a výroky o nákladech řízení. Podáním dovolání jí vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017], který činí podle položky č. 23 bodu 1 písm. d) Sazebníku soudních poplatků 14 000 Kč, neboť předmětem dovolacího řízení je poplatek z prodlení ve výši 0,25 % za každý den prodlení z částky 40 196 Kč od 1. 1. 2011 do zaplacení. Vzhledem k tomu, že příslušenství je samostatným předmětem dovolacího řízení, odvíjí se základ poplatku od jeho výše, která se stanoví jako pětinásobek ceny ročního plnění (jde o plnění na dobu neurčitou), tedy částkou 183 394,25 Kč (srov. § 6 odst. 1 věta druhá, odst. 3 věta druhá a odst. 8 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017), čemuž odpovídá soudní poplatek ve shora uvedené výši.

Nejvyšší soud proto v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dovolatelku usnesením ze dne 14. 3. 2019, č. j. 26 Cdo 819/2019-215, vyzval k zaplacení uvedeného soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů. Výzva byla dovolatelce doručena dne 18. 3. 2019.

Protože dovolatelka ve stanovené lhůtě soudní poplatek z dovolání neuhradila, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil [srov. § 9 odst. 2 věta druhá zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017].

Bylo-li dovolací řízení zastaveno nebo bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

V Brně dne 20. 5. 2019


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu