Rozhodnutí NS

20 Cdo 950/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/16/2020
Spisová značka:20 Cdo 950/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.950.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
III.ÚS 2599/20
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.


20 Cdo 950/2020-190
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému P. P., narozenému XY, bytem v XY, pro 21 417 Kč, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 8 Nc 7085/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 12. 2019, č. j. 12 Co 224/2019-161, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 13. 12. 2019, č. j. 12 Co 224/2019-161, potvrdil usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 8. 8. 2019, č. j. 8 Nc 7085/2005-151, kterým byl zamítnut návrh povinného na ustanovení zástupce z řad advokátů pro toto exekuční řízení.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, a to navzdory poučení, že proti tomuto usnesení není dovolání přípustné. Podáním dovolání vznikla povinnému podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „ZSOP“) povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání, který činí podle položky 23 bodů 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Soudní poplatek z dovolání povinný dosud nezaplatil, a to ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2020, č. j. 20 Cdo 950/2020-180, a byl poučen, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno, a dále, že je-li dovolání odmítnuto pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř., neuplatní se osvobození od soudních poplatků (srov. § 11a ZSOP), a že dovolání není přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce. Povinný na tuto výzvu dovolacího soudu zareagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků.

Vzhledem k tomu, že povinný ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradil, dovolací soud k jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků nepřihlížel a dovolací řízení v souladu s předchozím poučením podle ustanovení § 9 odst. 2 ZSOP zastavil.

Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost zaniká (§ 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 6. 2020


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu