Rozhodnutí NS

11 Tcu 78/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/30/2019
Spisová značka:11 Tcu 78/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.78.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 78/2018-13


USNESENÍNejvyšší soud projednal dne 30. 1. 2019 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky M. L., nar. XY, rozsudkem Zemského soudu Salzburg, Rakouská republika, ze dne 27. 4. 2015, sp. zn. 30 HV 17/2015y, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Zemského soudu Salzburg, Rakouská republika, ze dne 27. 4. 2015, sp. zn. 30 HV 17/2015y, který nabyl právní moci téhož dne, byl M. L. uznán vinným trestným činem krádeže vloupáním, podle rakouského trestního zákona, a byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho (1) roku a tří (3) měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se M. L., společně s G. A., v úmyslu se trestnou činností - krádežemi obohatit a zajistit nikoli jen přechodný zdroj příjmů, této dopustili v podstatě tím, že:

- dne 3. 4. 2015 v M., po násilném otevření okna vnikli do kiosku u nádraží G. K., odkud odcizili 200 euro v hotovosti, mobilní telefon zn. Samsung v hodnotě 299 euro a sladkosti a potraviny v hodnotě 38,80 euro,

- dne 3. 4. 2015 v M. odcizili ke škodě J. S., motorovou pilu v hodnotě 200 euro a golfový vak s 5 golfovými holemi zn. Adams v hodnotě 500 euro,

- dne 31. 3. 2015 v Z. a. S., ke škodě společnosti Ostereichische Post AG, odcizili nouzové kladívko nezjištěné hodnoty,

- koncem března 2015 v S., odcizili ke škodě prodejny Spar u hlavního nádraží, čokoládové pralinky a deodorant AXE v celkové hodnotě 13 euro.


Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený M. L. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. L. se pro svůj majetkový prospěch dopustil trestné činnosti, kterou způsobil škodu na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována i tím, že se této trestné činnosti částečně dopustil společně s dalším pachatelem, jakož i množstvím protiprávních útoků. Z opisu z evidence Rejstříku trestů rovněž vyplynulo, že v minulosti byl pro majetkovou trestnou činnost jak v Rakousku, tak i v České republice odsouzen. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen nezanedbatelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení M. L. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 30. 1. 2019


JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu