Rozhodnutí NS

25 Nd 23/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/22/2019
Spisová značka:25 Nd 23/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.ND.23.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Nd 23/2019-18


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Ivy Suneghové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci oprávněné: Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň, IČO 25220683, proti povinnému: R. B., narozený XY, bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2430/2018, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:


Věc, vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2430/2018, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 5 je pod sp. zn. 65 EXE 2430/2018 vedeno řízení, v němž soudní exekutorka JUDr. Vendula Flajšhansová, se sídlem exekutorského úřadu v Plzni, požádala o pověření provedením exekuce k vymožení pohledávky oprávněné podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 27. 10. 2016, č. j. 25 C 251/2016-15. V průběhu řízení vyšlo najevo, že povinný je občanem Slovenské republiky, na území České republiky nikdy neměl povolen žádný druh pobytu ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., ale od 8. 6. 2015 do 30. 12. 2015 byl přihlášen k ubytování na adrese XY, ubytovna XY areál kasáren. Případný majetek povinného na území České republiky nebyl zjišťován.

Obvodní soud pro Prahu 5 proto usnesením ze dne 12. 11. 2018, č. j. 65 EXE 2430/2018-14, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, které bylo publikováno pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li za této situace Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, publikované pod č. 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a ekonomie řízení podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil jako místně příslušný exekuční soud, u něhož navrhovaný soudní exekutor podal žádost o pověření provedením exekuce a který již proto provedl prvotní úkony ve věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. 1. 2019

                JUDr. Petr Vojtek
                   předseda senátu