Rozhodnutí NS

20 Cdo 69/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/07/2019
Spisová značka:20 Cdo 69/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.69.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Zastoupení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
2
520 Cdo 69/2019-56
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České kanceláře pojistitelů, se sídlem v Praze 4, Krč, Milevská 2095/5, identifikační číslo osoby 70099618, zastoupené Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994/138, proti povinnému R. K., narozenému XY, identifikační číslo osoby XY, bytem XY, pro 179 350 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 17 EXE 143/2018, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 8. 2018, č. j. 24 Co 1093/2018-37, t a k t o :


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

Povinný nezastoupen advokátem podal včasné dovolání proti usnesení uvedenému v záhlaví. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání vykazuje nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývá, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Přes výzvu soudu ze dne 9. 11. 2018, č. j. 17 EXE 143/2018-43 doručenou povinnému dne 19. 11. 2018 do datové schránky, dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil.

Protože zákonem stanovená podmínka povinného zastoupení dovolatele (§ 241 odst. 1 věta první, odst. 4 o. s. ř.) nebyla přes opatření soudu splněna, Nejvyšší soud řízení o dovolání pro nedostatek podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. 3. 2019
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu