Rozhodnutí NS

8 Tdo 783/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
Datum rozhodnutí:09/20/2017
Spisová značka:8 Tdo 783/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2017:8.TDO.783.2017.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vazba
Dotčené předpisy:§ 265l odst. 4 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
8 Tdo 783/2017-I.


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 20. 9. 2017 v řízení k dovolání podaném obviněným J. K., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 10. 2016, sp. zn. 2 To 85/2016, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 9 T 3/2016, o vazbě obviněného, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný J. K. nebere do vazby.

Odůvodnění:


1. Obviněný J. K. v současné době vykonává ve věznici s ostrahou trest odnětí svobody v trvání šesti roků, který mu byl podle § 186 odst. 5 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku uložen jako trest úhrnný za zločin sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 2, odst. 3 písm. a), odst. 5 písm. b) tr. zákoníku, a za přečin porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 5. 2016, sp. zn. 9 T 3/2016, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 10. 2016, sp. zn. 2 To 85/2016.
  2. Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 20. 9. 2017 dovolání obviněného podané proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 10. 2016, sp. zn. 2 To 85/2016, jako soudu odvolacího, a v neveřejném zasedání konaném dne 20. 9. 2017 rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. tento rozsudek a podle § 265k odst. 2 tr. ř. i všechna další rozhodnutí na něj navazující zrušil, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. Vrchnímu soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
   3. Vzhledem k tomu, že obviněný J. K. v době, kdy Nejvyšší soud v předmětné věci rozhodl, vykonává ve Věznici Rapotice trest uložený mu uvedeným zrušeným rozsudkem, bylo nutné, aby podle § 265l odst. 4 tr. ř. zároveň rozhodl o vazbě.
    4. V souvislosti s rozhodováním o tom, zda jsou dány důvody vazby, Nejvyšší soud ze spisového materiálu v této trestní věci zjistil, že obviněný byl v přípravném řízení usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 24. 4. 2015, sp. zn. 0 Nt 717/2007, vzat do vazby z důvodů uvedených v § 67 písm. b), c) tr. ř. Důvod vazby podle § 67 písm. b) tr. ř. však po uplynutí tří měsíců pominul dnem 21. 7. 2015, a v návaznosti na to státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové usneseními ze dne 22. 7. 2015, sp. zn. 1 KZV 24/2015, a ze dne 28. 7. 2015, sp. zn. 1 KZV 24/2015, rozhodla o přijetí peněžité záruky podle § 73a tr. ř. složené synem obviněného ve výši 200.000 Kč jako náhrady za vazbu, a obviněného propustila na svobodu s tím, že nadále trval důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. ř. Obviněný respektoval podmínky přijaté peněžité záruky a až do pravomocného rozhodnutí soudu o vině a trestu byl na svobodě. Poté, co nastoupil do výkonu trestu, byla peněžitá záruka na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 5. 2017, sp. zn. 9 T 3/2016, vrácena.
     5. Nejvyšší soud rozhodující nyní o vazbě obviněného v souvislosti se zrušením rozsudku, na jehož základě byl obviněný ve výkonu trestu odnětí svobody, v tomto stadiu trestního řízení všechny uvedené skutečnosti zvažoval a dospěl k závěru, že důvody vazby ve smyslu § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř. dány nejsou.
      6. Obviněný v době trvání důvodu vazby podle § 67 písm. c) tr. ř. před pravomocným meritorním rozhodnutím po přijetí peněžité záruky nezavdal důvodů k jejímu zrušení (neopakoval trestnou činnost pro níž byl stíhán), a proto ani v současném stádiu trestního řízení nebylo nutné se obávat, že by se takového činu znovu dopustil, a to mimo jiné i pro okolnosti, za nichž byl projednávaný čin spáchán (vůči poškozené, kterou trénoval). Nejvyšší soud nepožaduje v dalším řízení provádění podstatných důkazů, takže nejsou splněny důvody pro vazbu podle § 67 písm. b) tr. ř., když lhůta trvání koluzní vazby již uplynula a všichni svědci byli vyslechnuti. Obava ve smyslu § 67 písm. a) tr. ř. nebyla aktuální ani v době počátku trestního stíhání obviněného, a tudíž i s ohledem na poměry obviněného ji Nejvyšší soud neshledal ani nyní.
       7. Ze všech uvedených důvodů Nejvyšší soud dospěl k závěru, že z jednání obviněného ani z dalších konkrétních okolností nevyplývá obava podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., a proto rozhodl ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. tak, že se obviněný J. K. do vazby nebere.

       Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


       V Brně dne 20. 9. 2017


       JUDr. Milada Šámalová
       předsedkyně senátu