Rozhodnutí NS

20 Cdo 251/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/03/2020
Spisová značka:20 Cdo 251/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.251.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 251/2020-108


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněného A. Ch., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Denisou Šrajovou, advokátkou se sídlem v Petřvaldu 225, proti povinnému O. Ch., narozenému XY, bytem XY, pro 117 079 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 17 EXE 482/2018, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. srpna 2019, č. j. 25 Co 151/2019-80, t a k t o :

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. srpna 2019, č. j. 25 Co 151/2019-80, zastavuje podle ustanovení § 241b odst. 2 ve spojení s § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), neboť dovolatel přes výzvu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 25. 11. 2019, č. j. 17 EXE 482/2018-96, která mu byla doručena dne 27. 11. 2019 a v níž byl poučen o příslušných procesních důsledcích, neodstranil ve stanovené lhůtě nedostatek obligatorní podmínky právního zastoupení pro dovolací řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 3. 2020


JUDr. Aleš Zezula
pověřený člen senátu