Rozhodnutí NS

24 Nd 136/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/09/2019
Spisová značka:24 Nd 136/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.ND.136.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Řízení o přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče (detence)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
§ 80 předpisu č. 292/2013Sb.
§ 81 odst. 2 předpisu č. 292/2019Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Nd 136/2019-66


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Romana Fialy ve věci umístěné J. O., narozené XY, bytem XY, nyní v Psychiatrické nemocnici XY, zastoupené opatrovníkem Mgr. Petrem Pazderkou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Radniční č. 133/1, za účasti zdravotního ústavu Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, České Budějovice, B. Němcové č. 585/54, a Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích, o vyslovení přípustnosti převzetí a o dalším držení ve zdravotnickém ústavu, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 33 L 44/2019, o návrhu Okresního soudu v Českých Budějovicích na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 33 L 44/2019 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.

Odůvodnění:

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 18.1.2019, č. j. 33 L 44/2019-28, vyslovil, že k převzetí umístěné J. O. do zdravotního ústavu dne 11.1.2019 došlo ze zákonných důvodů, a že zákonné důvody převzetí trvají. Toto usnesení bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6.2.219, č. j. 5 Co 196/2019-43.

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 21.3.2019 navrhl Okresní soud v Českých Budějovicích, aby z důvodu vhodnosti byla věc přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě. Návrh odůvodňuje tím, že umístěná byla dne 5.3.2019 přemístěna do Psychiatrické nemocnice XY, která se nachází v obvodu Okresního soudu v Jihlavě, hospitalizace bez jejího souhlasu trvá, je nutno pokračovat v řízení podle § 80 z. ř. s. a rozhodnout o dalším držení podle § 81 z. ř. s., a to ve lhůtě podle § 81 odst. 2 z. ř. s., tj. do 6.5.2019, a toto další řízení by vzhledem k přemístění umístěné bylo rychlejší, hospodárnější a výhodnější u Okresního soudu v Jihlavě, který by také dále naplňoval zásadu přímosti a bezprostřednosti jednání s výrazně menšími obtížemi, než Okresní soud v Českých Budějovicích.

Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích vyjádřilo s přikázáním věci k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě souhlas. Ostatní účastníci řízení se k návrhu výslovně nevyjádřili; ve sdělení o návrhu na delegaci, které bylo všem účastníkům řízení doručeno, soud také uvedl, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude se mít za to, že proti přikázání věci Okresnímu soudu v Jihlavě nemají námitky.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být z důvodu vhodnosti věc přikázána jinému soudu téhož stupně. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným soudem než příslušným soudem. Přitom je třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba
– jako výjimku – vykládat restriktivně. Přikázání věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, je porušením ústavně zaručeného práva zakotveného v článku 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15.11.2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000).

V daném případě Nejvyšší soud České republiky, který je nejblíže společně nadřízeným Okresnímu soudu v Českých Budějovicích a Okresnímu soudu v Jihlavě, důvody pro přikázání věci Okresnímu soudu v Jihlavě shledal. Již ze skutečnosti, že umístěná se od 5.3.2019 již nenachází v Nemocnici České Budějovice, a.s., ale v Psychiatrické nemocnici XY, lze dovodit, že u Okresního soudu v Jihlavě bude další řízení o vyslovení přípustnosti dalšího držení umístěné ve zdravotním ústavu (§ 80, § 81 z. ř. s.) hospodárnější a bude možno snadněji realizovat případnou účast umístěné u jednání soudu.

Vycházeje ze závěru, že byly splněny předpoklady pro přikázání věci z důvodu vhodnosti, jak byly vymezeny ve výše označeném nálezu Ústavního soudu a jsou v rozhodovací praxi soudů uplatňovány, Nejvyšší soud České republiky návrhu Okresního soudu v Českých Budějovicích na přikázání věci Okresnímu soudu v Jihlavě vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 4. 2019


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu