Rozhodnutí NS

8 Tdo 268/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. j) tr.ř.
Datum rozhodnutí:03/13/2019
Spisová značka:8 Tdo 268/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.268.2019.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Ochranné léčení psychiatrické
Ochranné léčení ústavní
Dotčené předpisy:§ 99 odst. 1,4 tr. zákoníku
Kategorie rozhodnutí:C
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
8 Tdo 268/2019-136


USNESENÍ


Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu rozhodla dne 6. 3. 2019 v řízení o dovolání, které podal L. I., nar. XY v XY, trvale bytem XY, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2018, sp. zn. 8 To 313/2018, jako stížnostního soudu v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 5 Nt 52/2018, o přerušení výkonu rozhodnutí napadeného dovoláním takto:

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. se na dobu, než bude rozhodnuto o podaném dovolání, přerušuje výkon usnesení Městského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2018, sp. zn. 5 Nt 52/2018, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2018, sp. zn. 8 To 313/2018, jímž bylo podle § 99 odst. 1 tr. zákoníku L. I. uloženo ochranné ústavní psychiatrické léčení.
Odůvodnění:

1. Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2018, sp. zn. 5 Nt 52/2018, bylo L. I. podle § 99 odst. 1 tr. zákoníku uloženo ochranné ústavní psychiatrické léčení.

2. Shora označené usnesení napadl L. I. stížností, která byla usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2018, sp. zn. 8 To 313/2018, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako nedůvodná zamítnuta.

3. Proti usnesení stížnostního soudu podal L. I. prostřednictvím své obhájkyně dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. j) tr. ř. Podané dovolání bylo spolu s přílohovým spisovým materiálem finálně doručeno Nejvyššímu soudu dne 27. 2. 2019. L. I. ve svém podání mimo jiné navrhl, aby dovolací soud ve smyslu § 265o odst. 1 tr. ř. odložil, popř. přerušil výkon uloženého ochranného ústavního psychiatrického léčení.

4. Z obsahu trestního spisu se podává, že předsedkyně senátu soudu prvního stupně i přes podnět L. I. učiněný v dovolání návrh na odložení nebo přerušení výkonu ochranného ústavního psychiatrického léčení neučinila. To však nevylučuje, aby bylo o odkladu, případně přerušení výkonu uvedeného ochranného léčení, rozhodnuto předsedkyní senátu Nejvyššího soudu v souladu s podmínkami obsaženými v ustanovení § 265o odst. 1 tr. ř.

5. Podle § 265o odst. 1 tr. ř. může předseda senátu Nejvyššího soudu odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání. Jak přitom vyplývá z citovaného ustanovení a jeho ustáleného výkladu, postup předsedy senátu Nejvyššího soudu je - na rozdíl od rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř. - jen fakultativní, a záleží tak zcela na uvážení předsedy senátu Nejvyššího soudu, který zde není vázán žádným návrhem či podnětem. Byl-li však učiněn takový podnět, předseda senátu buď i s přihlédnutím k němu rozhodne o odkladu nebo přerušení výkonu napadeného rozhodnutí podle § 265o odst. 1 tr. ř., anebo k tomu neshledá důvody a v takovém případě nevydává žádné negativní rozhodnutí (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2007, sp. zn. 11 Tdo 494/2007, publikované v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, sešitě 35, pod č. T 993.). Odkladem nebo přerušením výkonu rozhodnutí se rozumí např. odklad nebo přerušení výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, odklad nebo přerušení výkonu trestu domácího vězení nebo trestu obecně prospěšných prací, odklad výkonu peněžitého trestu, či odklad nebo přerušení výkonu ochranného léčení apod.

6. S ohledem na obsah příslušného trestního spisu, na argumentaci uvedenou v dovolání L. I. a na intenzitu zásahu do svobody jednotlivce, kterou ochranné ústavní psychiatrické léčení znamená, dospěla předsedkyně senátu Nejvyššího soudu k závěru, že u L. I. existují důvody pro přerušení výkonu rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2018, sp. zn. 5 Nt 52/2018, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2018, sp. zn. 8 To 313/2018, ve smyslu § 265o odst. 1 tr. ř. Uvážila přitom také vyznění zprávy Psychiatrické nemocnice XY, že aktuálně jmenovaný není nebezpečný sobě ani okolí, jezdí domů na víkendové propustky a chodí na plánované vycházky do města.

7. Argumenty, o které L. I. opřel své dovolání a jimiž zpochybnil splnění podmínek pro uložení uvedeného ochranného opatření, mohou vést ke změně rozhodnutí napadeného dovoláním v jeho prospěch. Jestliže by Nejvyšší soud vyhověl dovolacím námitkám L. I., pozitivní dopad na osobní svobodu dovolatele by byl zřejmý. S ohledem na tuto skutečnost a na složitost řešené problematiky je potřeba dostatečného časového prostoru k náležité přípravě senátu Nejvyššího soudu, aby mohl dovolání L. I. projednat a rozhodnout o něm.

8. Jak vyplývá z obsahu trestního spisu, L. I. nastoupil k výkonu ochranného ústavního léčení do Psychiatrické nemocnice XY již dne 3. 12. 2018. Z výše naznačených důvodů proto není vhodné, aby se ve výkonu uloženého ochranného ústavního psychiatrického léčení pokračovalo, přičemž – jak předsedkyně senátu Nejvyššího soudu předběžně zjistila – L. I. podal dovolání včas a za dodržení všech ostatních formálních podmínek ve smyslu § 265d až § 265f tr. ř., takže lze důvodně předpokládat jeho věcné projednání, aniž by tím ovšem předsedkyně senátu Nejvyššího soudu jakkoli předjímala podobu rozhodnutí o samotném dovolání.

9. Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu proto podle § 265o odst. 1 tr. ř. přerušila výkon rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2018, sp. zn. 5 Nt 52/2018, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2018, sp. zn. 8 To 313/2018, a to až do doby, než Nejvyšší soud rozhodne o dovolání L. I.

Poučení:Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 6. 3. 2019
               JUDr. Věra Kůrková
                 předsedkyně senátu