Rozhodnutí NS

26 Cdo 4649/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/05/2019
Spisová značka:26 Cdo 4649/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.4649.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 4649/2018-483
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobkyně RESIDOMO, s. r. o., se sídlem v Ostravě, Gregorova 2582/3, IČO 05253268, zastoupené Mgr. Petrem Kaustou, advokátem se sídlem v Ostravě, Čs. legií 1719/5, proti žalovaným 1. D. D., narozenému XY, a 2. A. D., narozené XY, oběma bytem XY, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 28 C 658/2013, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. září 2017, č. j. 71 Co 249/2017-318, takto:

      Dovolací řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Žalovaní napadli dovoláním usnesení odvolacího soudu, jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné (soud prvního stupně) ze dne 21. 6. 2017, č. j. 28 C 658/2013-302, kterým jim nepřiznal osvobození od soudních poplatků (pro odvolací řízení vedené o jejich odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně ze dne 31. 1. 2017, č. j. 28 C 658/2013-262, jímž byli zavázáni vyklidit tam specifikovaný byt).

Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, dovolací řízení zastavil. Dovolatelé - jejichž žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení soud prvního stupně zamítl usnesením ze dne 19. 3. 2018, č. j. 28 C 658/2013-375 (ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 15. 6. 2018, č. j. 71 Co 199/2017-388) - nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), ačkoli byli usnesením soudu prvního stupně ze dne 24. 7. 2018, č. j. 28 C 658/2013-399, vyzváni, aby si zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání a byli poučeni o následcích neuposlechnutí výzvy.

Dovolací soud nepřehlédl, že podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 28. 12. 2018 vznesl 1. žalovaný námitku podjatosti vůči senátu Nejvyššího soudu. Aniž by konkretizoval, proti kterým soudcům Nejvyššího soudu tuto námitku vznáší, a pro který z důvodů uvedených v § 14 odst. 1, 2 o. s. ř. je důvod pochybovat o jejich nepodjatosti, vytýká v podání soudu prvního stupně i soudu odvolacímu špatný postup ve věci (v této i v dalších jiných věcech), který však sám o sobě nemůže být důvodem pro vyloučení soudce z projednávání a rozhodnutí věci (§ 14 odst. 4 o. s. ř.). Námitka podjatosti odůvodněná pouze těmi okolnostmi, které jako nezpůsobilé být důvodem k vyloučení soudce označuje přímo zákon (v § 14 odst. 4 o. s. ř.), není řádnou námitkou podjatosti, a je-li takto (přesto) vznesena, lze ji již proto hodnotit jako procesní obstrukci (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 5. 2018, sen. zn. 29 NSČR 81/2018, ze dne 30. 8. 2018, sen. zn. 29 NSČR 104/2017).

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 3. 2019


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu