Rozhodnutí NS

20 Ncu 60/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/14/2020
Spisová značka:20 Ncu 60/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.60.2020.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Ncu 60/2020-11


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou K. L., narozenou dne XY, bytem XY, Spolková republika Německo, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství České republiky, t a k t o:

Rozsudek Okresního soudu Offenbach am Main, Spolková republika Německo, (Amtsgericht Offenbach am Main), ze dne 2. 6. 1992, sp. zn. 314 F 879/91, jímž bylo rozvedeno manželství R. F. G. L. a K. L., rozené V., uzavřené dne 25. 6. 1983 před příslušným oddávajícím orgánem Městským národním výborem v Karlových Varech, zapsané tamtéž v knize manželství – oddací matrice ve svazku 39, roč. 1983, str. 237, poř. č. 246,


se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.


O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud Offenbach am Main (Spolková republika Německo), k návrhu (žalobě) manžela rozvedl posuzované manželství, zjistil-li po provedeném řízení, že manželé se vzájemně odcizili, a neshledal-li předpoklady pro obnovení jejich společného soužití. Dvě děti navrhovatelky (svěřené dříve do její výchovy) se narodily z předchozího manželství navrhovatelky a posuzovaný rozvod se jejich poměrů tudíž netýká.

Za situace, kdy vztahy mezi manžely byly trvale rozvráceny natolik, že nelze očekávat jejich obnovení, je ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu (takto je třeba označený rozvodový soud chápat před vstupem České republiky do Evropské Unie, byl-li zkoumaný rozsudek v té době vydán) v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem zásadně vyhovujícím příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZMPS“).

K uznání předložený rozsudek nabyl podle potvrzení příslušného cizího orgánu právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 ZMPS.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 ZMPS byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastnicí řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 ZMPS.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, Nejvyšší soud návrhu vyhověl, a to ve shodě s návrhem Nejvyššího státního zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 14. 7. 2020


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu