Rozhodnutí NS

29 NSCR 121/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/17/2017
Senátní značka:29 NSCR 121/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.121.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vady podání
Dotčené předpisy:§ 43 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.

KSPH 65 INS XY
29 NSČR 121/2017-A-22U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a Mgr. Tomáše Brauna v insolvenční věci dlužníků M. S., narozeného XY, a H. S., narozené XY, obou bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 65 INS XY, o insolvenčním návrhu dlužníků, o nejasném podání dlužníka M. S., takto:

Podání dlužníka M. S., datované dne 30. března 2017, se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :

Dlužník M. S. učinil v insolvenčním řízení podání (datované 30. března 2017) označené jako „dovolání ve věci KSPH 65 INS XY.

Podle ustanovení § 42 odst. 4 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Z podání jmenovaného je patrno toliko to, že se nějak týká insolvenčního řízení dlužníků. Zda má jít o dovolání (podle toho jak je označeno), nebo zda je tímto podáním sledován jiný účel, z něj není patrno.

Pochybnosti o tom, zda podání dlužníka bylo zamýšleno jako dovolání, jsou o to větší, že ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. umožňuje (pokud to zákon připouští) podat dovolání jen proti pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu, přičemž v době, kdy dlužník podání činil, nebylo v insolvenčním řízení dlužníků vydáno žádné rozhodnutí odvolacího soudu.

Podle ustanovení § 43 o. s. ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Nejvyšší soud proto dlužníka vyzval (usnesením ze dne 17. července 2017, č. j. KSPH 65 INS XY, 29 NSČR 121/2017-A-20) k odstranění nedostatků jeho podání z 30. března 2017 spočívajících v nejistotě o tom, co je tímto podáním sledováno, s tím, že jinak jeho podání odmítne. Dlužník na výzvu Nejvyššího soudu, doručenou mu 29. srpna 2017 (srov. doručenku u A-20), v určené lhůtě ani později nereagoval, ačkoli absence údaje o tom, čeho se podáním vlastně domáhá (o jaký opravný prostředek případně jde), brání Nejvyššímu soudu v řízení o tomto podání pokračovat.

Nejvyšší soud proto podání dlužníka odmítl podle § 43 odst. 2 o. s. ř.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. září 2017

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu