Rozhodnutí NS

22 Cdo 525/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/26/2017
Spisová značka:22 Cdo 525/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.525.2017.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 525/2017-1519U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Davidem Havlíkem ve věci žalobce J. Š., zastoupeného Mgr. Janem Hoškem, advokátem se sádlem ve Strakonicích, Sokolovská 980, proti žalované L. Š., zastoupené JUDr. Borisem Vacou, advokátem se sídlem v Praze 1, Dlouhá 16, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 3 C 378/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016, č. j. 27 Co 286/2016-1376, takto:


Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2017, č. j. 22 Cdo 525/2017-1508, se opravuje tak, že namísto výroku ,,Žalobce je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 59 677 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce JUDr. Borise Vacy.“, výrok o náhradě nákladů řízení správně zní ,,Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení 59 667 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce JUDr. Borise Vacy.“


Odůvodnění:


Vzhledem k tomu, že ve výroku II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2017, č. j. 22 Cdo 525/2017-1508, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném označení strany, která je povinna nahradit náklady řízení, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2017


Mgr. David Havlík
předseda senátu