Rozhodnutí NS

33 Cdo 3574/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/21/2019
Spisová značka:33 Cdo 3574/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.3574.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
§ 241 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 3574/2019-180


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce F. F., bytem XY, proti žalované České republice - Ministerstvu vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, o žalobě na obnovu řízení a žalobě pro zmatečnost, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 18 C 143/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 6. 2018, č. j. 57 Co 382/2017-142, t a k t o:

        I. Dovolací řízení se zastavuje.

        II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 27. 6. 2017, č. j. 18 C 143/2015-97, kterým Okresní soud v Karviné zamítl žalobu na obnovu řízení a žalobu pro zmatečnost, jimiž se žalobce domáhal zrušení usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 11. 11. 2015, č. j. 18 C 143/2015-68, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 4. 2016, č. j. 57 Co 177/2016-82 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2017, č. j. 30 Cdo 467/2017-89.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním.

Usnesením ze dne 27. 8. 2018, č. j. 18 C 143/2015-147, okresní soud žalobce vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení udělil plnou moc advokátovi a s jeho pomocí pak v téže lhůtě své podání opravil a doplnil; zároveň byl poučen, že nebude-li v určené lhůtě podání opraveno a doplněno, řízení zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno 3. 9. 2018.

Dne 10. 9. 2018 byla okresnímu soudu doručena žádost žalobce o ustanovení advokáta.

Usnesením ze dne 27. 11. 2018, č. j. 27 Cdo 3919/2018-152, Nejvyšší soud žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku za podané dovolání, a to ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení s tím, že nebude-li poplatek zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno.

Nato žalobce reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, Nejvyššímu soudu doručenou 5. 12. 2018. Usnesením ze dne 16. 1. 2019, č. j. 18 C 143/2015-160, Okresní soud v Karviné žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznal a zástupce pro dovolací řízení mu neustanovil. Toto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě potvrdil (usnesení ze dne 30. 5. 2019, č. j. 57 Co 178/2019-166).

Okresní soud přípisem doručeným 14. 8. 2019 žalobce opět vyzval k zaplacení soudního poplatku za podané dovolání, a to ve lhůtě deseti dnů od doručení výzvy. Soudní poplatek žalobce nezaplatil a opětovně požádal o přidělení zástupce.

Jelikož soudní poplatek z dovolání nebyl zaplacen ani v náhradní lhůtě žalobci stanovené, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Navíc, dovolatel nezhojil ani nedostatek svého zastoupení, které je v dovolacím řízení podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (srov. § 241, § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. 11. 2019


JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu