Rozhodnutí NS

24 Cdo 4781/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/08/2019
Spisová značka:24 Cdo 4781/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.4781.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolací důvody
Dotčené předpisy:§ 241a odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 4781/2018-304


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně J. S., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Štěpánem Rybářem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní č. 138, proti žalovaným 1) I. H., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Filipem Němcem, advokátem se sídlem v Praze 2, Václavské náměstí č. 66/808, 2) Mezinárodnímu křesťanskému velvyslanectví Jeruzalém – česká pobočka, se sídlem v Praze 4, Thomayerova č. 800/5, IČO 63833204, 3) T. M., narozenému XY, bytem XY, 4) Z. Z., narozenému XY, bytem XY, 5) Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých ČR, o.s., se sídlem v Praze 3, Sudoměřská č. 1793/47, IČO 22669761, 6) České republice – Národnímu archivu, se sídlem v Praze 4, Archivní č. 4/2257, IČO 70979821, o určení dědiců, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 28 C 386/2014, o dovolání žalované 1) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. května 2018, č.j. 19 Co 37/2018-244, takto:


I. Dovolání žalované 1) se odmítá.

II. Žalovaná 1) je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Štěpána Němce, advokáta se sídlem v Praze 2, Václavské náměstí č. 66/808.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.) :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 16.5.2018, č.j. 19 Co 37/2018-244, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 7.11.2017, č.j. 28 C 386/2014-194, ve znění opravného usnesení ze dne 8.2.2018, č.j. 28 C 386/2014-223 (kterým bylo určeno, že žalovaní nejsou dědici ze závěti ze dne 17.2.2014 zůstavitele O. S., zemřelého dne 18.7.2014, sepsané ve formě notářského zápisu NZ 33/2014 notářem JUDr. Zdeňkem Kratochvílem, a žalovaným byla uložena povinnost nahradit žalobkyni náklady řízení), a rozhodl, že žalovaní jsou povinni zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů odvolacího řízení společně a nerozdílně 6.776 Kč. Odvolací soud shledal správným skutkový závěr soudu prvního stupně, že závěť, kterou byli za dědice povoláni žalovaní 1), 2), 3), 4), 5) a 6), učinil zůstavitel v duševní poruše, která jej činila neschopným právně jednat, a uzavřel, že je tak podle ustanovení § 581 o.z. neplatným právním jednáním. Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná 1) dovolání. Žalobkyně se k dovolání vyjádřila.

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované 1) podle ustanovení § 243c odst. 1 o.s.ř. odmítl, neboť (vznáší-li dovolatelka výhrady proti postupu soudů obou stupňů při dokazování, zejména znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví, proti hodnocení důkazů a úplnosti skutkových zjištění, která byla pro právní posouzení věci odvolacím soudem rozhodující, a dovozuje-li z provedených důkazů vlastní právní názor, že O. S. v době pořízení závěti nejevil známky demence,) je v něm uplatněn jiný dovolací důvod, než je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 věta první o.s.ř. (dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci).

Lze dodat, že postup soudu prvního stupně při nařízení znaleckého posudku o zdravotním stavu zůstavitele O. S., který odvolací soud akceptoval, nebyl v rozporu s názorem Nejvyššího soudu České republiky vysloveným v rozsudku ze dne 4.12.2013, sp. zn. 30 Cdo 2831/2013 (že k vyžádání znaleckého posudku na posuzovanou osobu by nemělo docházet dříve, než si soud opatří ostatní podklady pro své rozhodnutí, aby znalec při podání posudku mohl přihlédnout ke všem skutečnostem, které vyšly v řízení najevo), což dovolatelka namítala; podání znaleckého posudku se zadanými úkoly 1 až 5 MUDr. Ilonou Diváckou, znalkyní z oboru zdravotnictví, psychiatrie, gerontopsychiatrie bylo soudem prvního stupně nařízeno teprve usnesením ze dne 7.2.2017, č.j. 28 C 386/2014-122, tj. až po provedení důkazů, které účastníci řízení navrhli.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 4. 2019


JUDr. Roman Fiala
předseda senátu