Rozhodnutí NS

30 Cdo 5815/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/28/2019
Spisová značka:30 Cdo 5815/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.5815.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 243 odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 5815/2017-266


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce J. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu pro místní rozvoj, se sídlem v Praze 1, Staroměstské náměstí 6/932, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 65 C 258/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 9. 2016, č. j. 39 Co 141/2016-204, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací dovoláním napadeným usnesením zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 23. 7. 2015, č. j. 65 C 258/2012-135, a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobce napadl předmětné usnesení dovoláním, které následně vzal zcela zpět podáním ze dne 20. 11. 2017, když ve svém podání označeném jako návrh na zastavení řízení mimo jiné uvedl: „Žalobce si nepřeje další projednávání věci před žádným (tedy ani dovolacím) soudem.“

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Nejvyšší soud přihlédl ke zpětvzetí dovolání a dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. 5. 2019
Mgr. Vít Bičák
pověřený člen senátu