Rozhodnutí NS

30 Cdo 2296/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/23/2016
Spisová značka:30 Cdo 2296/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.2296.2016.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 2296/2016

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobců a) K. Š., b) J. Š., c) Ing. G. Š, d) L. Š., žalobci b) až d) zastoupeni JUDr. Alanem Vitoušem, advokátem se sídlem v Praze 7, Dukelských hrdinů 23, a e) A. Š., zastoupené JUDr. Ivem Palkoskou, advokátem se sídlem v Kladně, Kleinerova 24/1504, proti žalovanému OK REST a. s., se sídlem Bohunická 519/24, Horní Heršpice, 619 00 Brno, identifikační číslo osoby 601 93 344, zastoupenému JUDr. Michaelou Šerou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Revoluční 3, o zaplacení 3.841.838,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokuty ve výši 767.956,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 8 C 486/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2008, č. j. 29 Co 294/2008-224, takto:


Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. října 2016, č. j. 30 Cdo 2296/2016-574, se opravuje tak, že:

- po označení žalobců a) a b) následuje toto správné označení dalších žalobců: „c) Ing. G. Š., d) L. Š., a e) A. Š., žalobci b) až d) zastoupeni JUDr. Alanem Vitoušem, advokátem se sídlem v Praze 7, Dukelských hrdinů 23.“

- správné označení žalovaného zní: „OK REST a. s., se sídlem Bohunická 519/24, Horní Heršpice, 619 00 Brno, identifikační číslo osoby 601 93 344.“
- správné označení zástupce žalovaného zní: „JUDr. Michaelou Šerou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Revoluční 3.

O d ů v o d n ě n í :


Vzhledem k tomu, že v záhlaví shora označeného rozsudku Nevyššího soudu České republiky došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající (vyjma žalobců a/ a b/) v nesprávném uvedení žalobců a žalovaného, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. listopadu 2016


JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu