Rozhodnutí NS

30 Cdo 911/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/14/2020
Spisová značka:30 Cdo 911/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:30.CDO.911.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 část věty před středníkem o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 911/2020-91


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou zdravotní a psychickou újmu a o zaplacení částky 2 000 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 7 C 77/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 30. 10. 2019, č. j. 22 Co 321/2019-79, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

  Odůvodnění:

  Okresní soud v Pardubicích jako soud prvního stupně usnesením ze dne 14. 8. 2019, č. j. 7 C 77/2017-73, řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 30. 1. 2019, č. j. 23 Co 11/2019-52, zastavil (výrok I), a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

  Napadeným usnesením ze dne 30. 10. 2019, č. j. 22 Co 321/2019-79, Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích jako soud odvolací usnesení soud prvního stupně potvrdil (výrok I) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II).

  Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 9. 12. 2019 včasné dovolání (č. l. 82), při jehož podání nebyl zastoupen advokátem.

  Usnesením soudu prvního stupně ze dne 18. 12. 2019, č. j. 7 C 77/2017-85, které bylo žalobci řádně doručeno dne 20. 12. 2019, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li této výzvě vyhověno do 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, bude soud prvního stupně postupovat podle § 104 odst. 2 občanského soudního řádu a dovolací řízení zastaví. Žalobce na uvedenou výzvu soudu prvního stupně relevantním způsobem nereagoval.

  Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

  Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

  Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

  Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

  Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 14. 4. 2020


  JUDr. Pavel Simon
  předseda senátu