Rozhodnutí NS

30 Cdo 2374/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/27/2019
Spisová značka:30 Cdo 2374/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.2374.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 107 odst. 5 o. s. ř.
§ 243b o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 2374/2018-224


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobkyně TONY CENTRUM spol. s r. o., se sídlem v Praze 9, Mochovská 478/40, identifikační číslo 45272930, zastoupené JUDr. Ondřejem Čechem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Dlouhá 16, proti žalovaným 1) CHAILAS s. r. o., se sídlem v Praze 9, Mochovská 478/40, identifikační číslo 28987217, 2) CHIMMA s. r. o., se sídlem v Praze 9, Mochovská 478/40, identifikační číslo 28937627 a 3) Firepa s. r. o., se sídlem v Praze 3, Čáslavská 1791/1, identifikační číslo 27588696, o určení vlastnického a zástavního práva k nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 67 C 170/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 11. 2017, č. j. 23 Co 330/2017-157, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:

Obvodní soud pro Prahu 9 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 26. 1. 2017, č. j. 67 C 170/2015-170, zamítl žalobu na určení že

    - žalobkyně je vlastníkem pozemku parc. č. XY, jehož součástí je stavba č. p. XY, a pozemku parc. č. XY, v katastrálním území XY, obec XY,

    - pozemek parc. č. XY, jehož součástí je stavba č. p. XY, a pozemek parc. č. XY, v katastrálním území XY, obec XY, nejsou zatíženy zástavním právem smluvním, které mělo zajišťovat pohledávku 30 000 000 Kč s příslušenstvím ve prospěch 2. žalované,

    - pozemek parc. č. XY, jehož součástí je stavba č. p. XY, a pozemek parc. č. XY, v katastrálním území XY, obec XY, nejsou zatíženy zástavním právem smluvním, které mělo zajišťovat pohledávku 30 000 000 Kč s příslušenstvím ve prospěch 3. žalované (výrok I).


Dále rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovaným na náhradě nákladů řízení částku 65 559 Kč (výrok II).

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným rozsudkem ze dne 8. 11. 2017, č. j. 23 Co 330/2017-157, rozhodl, že rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku I o věci samé potvrzuje (výrok I), a ve výroku II o nákladech řízení mezi účastníky navzájem jej změnil jen tak, že výše náhrady činí 136 560,60 Kč, jinak jej potvrdil (výrok II). Konečně rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovaným na náhradě nákladů (odvolacího) řízení částku 52 635 Kč (výrok III).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání, ve kterém se domáhala zrušení rozhodnutí odvolacího soudu i soudu prvního stupně a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (oddíl C, vložka 9243) byla dovolatelka usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19. 7. 2018, č. j. 85 Cm 1093/2018-13, které nabylo právní moci dne 29. 8. 2018, zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. Dne 15. 1. 2019 pak byla dovolatelka vymazána z obchodního rejstříku. Právním důvodem bylo ukončení likvidace dovolatelky (společnosti TONY CENTRUM spol. s r.o.).

Jelikož v průběhu dovolacího řízení výmazem společnosti z obchodního rejstříku ztratila dovolatelka způsobilost být účastníkem řízení, a to dříve, než bylo dovolací řízení pravomocně skončeno, a současně zde není subjekt, který by po zániku právnické osoby vstoupil do jejích práv a povinností, popřípadě, který by po zániku právnické osoby tyto práva a povinnosti, o něž v řízení jde, převzal, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b ve spojení s § 107 odst. 1 a 5 občanského soudního řádu zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. 3. 2019


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu