Rozhodnutí NS

29 ICdo 102/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/29/2020
Spisová značka:29 ICdo 102/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.102.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 104 o. s. ř.
§ 243b o. s. ř.
§ 32 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
MSPH 77 INS XY
191 ICm XY
29 ICdo 102/2020-48


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Rostislavem Krhutem v insolvenční věci dlužníka R. B. T., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 77 INS XY, o žalobě pro zmatečnost podané dlužníkem proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. února 2018, č. j. MSPH 77 INS XY, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 191 ICm XY, o dovolání dlužníka, zastoupeného opatrovníkem P. K., advokátem, se sídlem XY, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. ledna 2020, č. j. 191 ICm XY,103 VSPH XY (MSPH 77 INS XY), takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

1. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 3. ledna 2020, č. j. 191 ICm XY, 103 VSPH XY (MSPH 77 INS XY), potvrdil usnesení ze dne 28. srpna 2019, č. j. 191 ICm XY, jímž Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) odmítl žalobu pro zmatečnost podanou dlužníkem proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. února 2018, č. j. MSPH 77 INS XY.

2. Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dne 6. března 2020 prostřednictvím E. B. (dále jen „E. B.“) včasné dovolání.

3. Z obchodního rejstříku se podává, že E. B. byla jednatelkou dlužníka do 19. června 2019.

4. Usnesením ze dne 7. května 2020, č. j. 191 ICm XY, vyzval insolvenční soud E. B. k doložení plné moci či jiného oprávnění, ze kterého by vyplývalo, že je oprávněna za dlužníka podat dovolání.

5. Nejvyšší soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky dovolacího řízení [§ 243b, § 104 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“)], konkrétně zda E. B. doložila v souladu s § 32 odst. 1 o. s. ř. své oprávnění podat za dlužníka dovolání.

6. Vzhledem k tomu, že E. B. není od 19. června 2019 jednatelkou dlužníka, nevyplývá její oprávnění podat za dlužníka dovolání z ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř. Její oprávnění podat za dlužníka dovolání by tedy muselo být založeno (a též doloženo) jinou skutečností uvedenou v ustanovení § 21 odst. 1 o. s. ř. nebo by jí musela být dlužníkem udělena plná moc dle ustanovení § 24 o. s. ř. Z podání E. B. doručených soudu dne 21. a 25. května 2020 však nic takového neplyne.

7. Jelikož E. B. nedoložila přes výzvu své oprávnění zastupovat dlužníka v dovolacím řízení, Nejvyšší soud podle § 243b, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil dovolací řízení pro neodstraněný nedostatek podmínky řízení.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. 7. 2020


Mgr. Rostislav Krhut
pověřený člen senátu