Rozhodnutí NS

25 Cdo 3936/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/19/2019
Spisová značka:25 Cdo 3936/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.3936.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 164 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 3936/2018-


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Ivou Suneghovou v právní věci žalobkyně: S. F., narozená XY, bytem XY, proti žalovanému: J. T., advokát se sídlem XY, zastoupený JUDr. Michalem Říhou, advokátem se sídlem Ke Klimentce 2186/15, Praha 5, o 2.989.499,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 20 C 43/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2018, č. j. 19 Co 371/2017-347,
takto:


Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2019, č. j. 25 Cdo 3936/2018-398, se opravuje tak, že v záhlaví a v prvním odstavci odůvodnění datum vydání rozsudku Městského soudu v Praze správně zní: „23. 5. 2018“.

Odůvodnění:

Ve shora uvedeném usnesení Nejvyššího soudu došlo ke zřejmé chybě v psaní, když v záhlaví i v odůvodnění bylo uvedeno chybně datum vydání napadeného rozsudku Městského soudu v Praze. Tuto chybu proto pověřená členka senátu Nejvyššího soudu podle § 243b a § 164 o. s. ř. tímto usnesením opravila.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 3. 2019


JUDr. Iva Suneghová
pověřená členka senátu