Rozhodnutí NS

29 NSCR 91/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/19/2019
Senátní značka:29 NSCR 91/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.91.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243d předpisu č. 99/1963Sb.
§ 90 předpisu č. 182/2006Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSHK 42 INS XY
29 NSČR 91/2019-B-123


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Hynka Zoubka v insolvenční věci dlužníka V. H., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 42 INS XY, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, o dovolání podzástavního věřitele T. P., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Terezou Jelínkovou, advokátkou, se sídlem v Pardubicích, Dražkovice 181, PSČ 533 33, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. června 2019, č. j. KSHK 42 INS XY, 2 VSPH XY, takto:

Návrh dovolatele T. P. na odklad právní moci a vykonatelnosti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. června 2019, č. j. KSHK 42 INS XY, 2 VSPH XY, se zamítá.


Odůvodnění:


Proti ve výroku označenému usnesení odvolacího soudu podal podzástavní věřitel (T. P.) dovolání a současně navrhl, aby Nejvyšší soud podle ustanovení § 243 písm. a) a b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), odložil právní moc a vykonatelnost tohoto usnesení.

Nejvyšší soud návrh dovolatele zamítl jako zjevně bezdůvodný, když podle ustanovení § 243 o. s. ř. nelze odložit vykonatelnost ani právní moc dovoláním napadeného usnesení odvolacího soudu vydaného v insolvenčním řízení [srov. § 90 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)].

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, dovolateli, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 9. 2019


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu