Rozhodnutí NS

27 Nd 147/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/10/2019
Spisová značka:27 Nd 147/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.ND.147.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 105 odst. 2 o. s. ř.
§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Nd 147/2019-30USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné innogy Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Limuzská 3135/12, PSČ 108 00, identifikační číslo osoby 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Rubešova 162/8, PSČ 120 00, proti povinnému L. Č., narozenému XY, naposledy bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 208/2019, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 208/2019 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.


Odůvodnění:


[1] Exekučním návrhem ze dne 21. 2. 2019, podaným u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov, se oprávněná domáhá pověření a nařízení exekuce k vymožení pohledávky za povinným ve výši 2.024,05 Kč s příslušenstvím, přiznané jí rozsudkem Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 28. 6. 2018, č. j. 10 C 270/2017-41, který nabyl právní moci dne 2. 8. 2018 a stal se vykonatelným dne 18. 8. 2018. Dne 25. 2. 2019 požádal soudní exekutor JUDr. Petr Kocian Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou o pověření a nařízení exekuce.

[2] Usnesením ze dne 4. 3. 2019, č. j. 15 EXE 208/2019-27, Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po uplynutí lhůty oprávněné pro podání odvolání bude věc postoupena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti. V odůvodnění rozhodnutí uvedl, že povinný není zapsán v Centrální evidenci obyvatel, z dostupných evidencí nebylo zjištěno žádné místo jeho pobytu v České republice, není veden v evidenci Úřadu práce České republiky, „neprochází“ evidencí Okresní správy sociálního zabezpečení Žďár nad Sázavou, místní příslušnost exekučního soudu proto nelze určit.

[3] Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

[4] Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu se pro exekuční řízení přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

[5] Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

[6] Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

[7] Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, který vydal exekuční titul a u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

    V Brně dne 10. 4. 2019


    JUDr. Marek Doležal
    předseda senátu