Rozhodnutí NS

20 Nd 334/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/23/2018
Spisová značka:20 Nd 334/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:20.ND.334.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Exekuce
Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Nd 334/2018-19
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného města Rakovník, se sídlem úřadu v Rakovníku, Husovo náměstí 27, identifikační číslo osoby 00244309, zastoupeného Mgr. Lukášem Zscherpem, advokátem se sídlem v Plzni, Lochotínská 1108/18, proti povinnému J. N. M., naposledy R., pro 5 400 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2518/2018, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., t a k t o:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2518/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.
O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Rakovníku (dále rovněž „okresní soud“) vede od 31. 8. 2018 pod sp. zn. 24 EXE 2518/2018 řízení, v němž oprávněné město žádá soud o pověření soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň-město, a nařízení exekuce k vymožení pohledávky ve výši 5 400 Kč podle vykonatelných platebních výměrů vydaných Městským úřadem Rakovník ze dne 5. 9. 2014, č. j. MURA/43304/2014, a ze dne 19. 5. 2017, č. j. MURA/27803/2017.

Usnesením ze dne 14. 9. 2018, č. j. 24 EXE 2518/2018-14, vyslovil okresní soud svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Dotazem na Ministerstvo vnitra okresní soud zjistil, že povinný je hlášen v České republice od 18. 8. 2010 do 17. 8. 2011 na adrese v R., a že změnu této adresy neoznámil. Podmínky místní příslušnosti za uvedeného stavu nelze zjistit, proto okresní soud postupoval v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyslovil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci

Na tomto základě Nejvyšší soud rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. se zřetelem k zásadě hospodárnosti tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u kterého byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce, v jehož obvodu se nachází sídlo úřadu oprávněného města, tamtéž vznikl důvod vymáhané pohledávky (titulem jsou nezaplacené místní poplatky za provoz systému komunálních odpadů za část roku 2013, za rok 2014 a za rok 2015, z čehož je mimo jiné zřejmé, že se povinný v Rakovníku zdržoval) a který ve věci provedl prvotní úkony (ohledně hledisek „hospodárnosti“ viz usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, publikované pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Tím není předurčeno, že exekuci na území České republiky bude také možné reálně provést; připomíná se, že v této fázi řízení a pro jeho potřeby se „majetek povinného“, ať už coby relevantní faktor pro založení místní příslušnosti soudu nebo jakožto postižitelný předmět exekuce, nezjišťuje (viz R 4/2013 uvedené výše, viz dále např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2016, sp. zn. 20 Nd 317/2016).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 10. 2018


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu