Rozhodnutí NS

30 Cdo 4701/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/17/2019
Spisová značka:30 Cdo 4701/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.4701.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991Sb.
§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 4701/2018-38


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 1 149 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 116/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2018, č. j. 15 Co 357/2018-32, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Žalobce se domáhal zaplacení částky 1 149 000 Kč z blíže neupřesněných důvodů.

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 2. 7. 2018, č. j. 23 C 116/2017-26, odmítl podání žalobce ze dne 27. 3. 2017 ve spojení s podáním žalobce ze dne 17. 7. 2017 (výrok I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II).

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) dovoláním napadeným usnesením k odvolání žalobce potvrdil usnesení soudu prvního stupně (výrok I) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II). Odvolací soud neshledal žádné pochybení v postupu soudu prvního stupně a na jeho podrobné odůvodnění odvoláním napadeného usnesení pro stručnost odkázal s tím, že je nepochybné, že i přes poučení žalobce ze strany soudu prvního stupně o doplnění návrhu na zahájení řízení žalobce své původní podání nedoplnil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále jen „dovolatel“) včasné dovolání.

Usnesením ze dne 24. 7. 2019, č. j. 30 Cdo 4701/2018-36, Nejvyšší soud vyzval dovolatele, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání ve výši 4 000 Kč s tím, že nebude-li ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno. Výzva byla dovolateli doručena dne 5. 8. 2019.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podáním dovolání ze dne 3. 10. 2018 vznikla dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 bodu 2 Sazebníku poplatků 4 000 Kč.

Protože dovolatel ve lhůtě k tomu určené nezaplatil soudní poplatek za dovolání, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti napadenému usnesení podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 17. 12. 2019


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu