Rozhodnutí NS

33 Nd 174/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/23/2019
Spisová značka:33 Nd 174/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.ND.174.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Nd 174/2019-13


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Václavy Dudy ve věci oprávněné Fakultní nemocnice v Motole, se sídlem v Praze 5, V Úvalu 84/1 (identifikační číslo osoby 000 64 203), proti povinnému M. K., poslední známou adresou XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 568/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 568/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.


O d ů v o d n ě n í :


Oprávněná podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 prostřednictvím exekutora návrh na nařízení exekuce a pověření exekutora jejím provedením.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 6. 3. 2019, č. j. 14 EXE 568/2019-9, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněné bude věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Šetřením bylo zjištěno, že povinný neprochází lustrem centrální evidence obyvatel, lustrem evidovaných osob cizineckou policií, ani lustrem osob podnikajících v České republice podle živnostenského zákona. Soudu není znám ani případný majetek povinného nacházející se v jeho obvodu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, který je fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů /exekuční řád/, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon č. 120/2001 Sb.“).

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud – přihlížeje k zásadě hospodárnosti – určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. 5. 2019


JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu