Rozhodnutí NS

22 Nd 303/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/31/2019
Spisová značka:22 Nd 303/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:22.ND.303.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Nd 303/2019-89


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně Fakultní nemocnice v Motole, IČO 00064203, se sídlem v Praze 5, V Úvalu 84, proti žalované A.V., narozené XY, naposledy bytem XY, zastoupené opatrovníkem Mgr. Filipem Čabartem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, ve věci vedené u Okresního soudu Praha – východ pod sp. zn. 3 C 253/2017, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 3 C 253/2017 projedná a rozhodne Okresní soud Praha-východ.

Odůvodnění:

Žalobkyně se návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu ze dne 22. 9. 2017 domáhá po žalované zaplacení částky ve výši 262 573 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud Praha-východ usnesením ze dne 20. 9. 2018, č. j. 3 C 253/2017-57, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl o předložení věci podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu k určení soudu místně příslušného. Uvedl, že v poměrech projednávané věci je dána na základě příslušných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění) pravomoc soudů České republiky, avšak podmínky pro určení místní příslušnosti chybí. Žalovaná není vedena v centrální evidenci obyvatel ani v jiném registru osob a na místě, kde měla podle sdělení Policie České republiky naposledy hlášený pobyt, se nezdržuje. Proto soud vyslovil soud místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud je místně příslušný k jejímu projednání.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 31. 1. 2019, č. j. 30 C 327/2018-81, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil závěr, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci. Ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů s kladným závěrem zabýval předkládající soud.

Při zkoumání místní příslušnosti vyšlo najevo, že není známo, zda a na které adrese v České republice se žalovaná zdržuje. Žalovaná není vedena v Centrální evidenci obyvatel ani v registru obyvatel. Žalovaná se rovněž nezdržuje na adrese uvedené žalobkyní. Z uvedeného je zřejmé, že nelze určit místně příslušný soud podle § 84 a násl. o. s. ř.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno.

Nejvyšší soud proto určil podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Okresní soud Praha-východ tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 7. 2019


Mgr. David Havlík
předseda senátu