Rozhodnutí NS

30 Cdo 3947/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/31/2019
Spisová značka:30 Cdo 3947/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.3947.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 část věty před středníkem o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
§ 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. ve znění od 01.01.2014 do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
04/29/2019
II.ÚS 1416/19
JUDr. Pavel Rychetský
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 3947/2018-70


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce P. B., nar. XY, bytem v XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o náhradu škody, zadostiučinění, vzniklou zdravotní a majetkovou újmu a 507 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 21 C 12/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 5. 2017, č. j. 19 Co 114/2017-23, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací potvrdil výrok II usnesení Okresního soudu v Hradci Králové jako soudu prvního stupně ze dne 10. 3. 2017, č. j. 21 C 12/2017-13, kterým byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 9. 6. 2017 včasné dovolání (č. l. 25), které bylo Nejvyššímu soudu předloženo k rozhodnutí a které je předmětem tohoto dovolacího řízení. Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. 6. 2017, č. j. 21 C 12/2017-27, jež bylo žalobci řádně doručeno dne 28. 6. 2017, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl žalobce poučen, že nebude-li ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu prvního stupně plná moc pro zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobce v odpovědi na výzvu soudu prvního stupně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Soud prvního stupně o jeho žádosti rozhodl usnesením ze dne 29. 1. 2018, č. j. 21 C 12/2017-43, tak, že návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl. Odvolací soud k odvolání žalobce usnesením ze dne 20. 3. 2018, č. j. 19 Co 79/2018-50, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Uvedené usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 16. 4. 2018.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. 5. 2018, č. j. 21 C 12/2017-51, které bylo žalobci řádně doručeno dne 16. 5. 2018, ve spojení s opravným usnesením ze dne 18. 5. 2018, č. j. 21 C 12/2017-54, které bylo žalobci řádně doručeno dne 24. 5. 2018, byl žalobce opětovně vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím ve stanovené lhůtě podal řádné dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

V reakci na uvedenou výzvu žalobce opakovaně požádal o ustanovení zástupce pro předmětné dovolací řízení. Soud prvního stupně jeho návrh usnesením ze dne 2. 8. 2018, č. j. 21 C 12/2017-60, zamítl. Odvolací soud k odvolání žalobce usnesením ze dne 30. 8. 2018, č. j. 19 Co 265/2018-68, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Uvedené usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 21. 9. 2018.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. 1. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu