Rozhodnutí NS

26 Nd 206/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/23/2019
Spisová značka:26 Nd 206/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.ND.206.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Nd 206/2019-18
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Mgr. Lucie Jackwerthové v exekuční věci oprávněné Allianz pojišťovny, a. s., se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 656/3, IČO 47115971, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na královně 862, proti povinnému I. I., narozenému XY, naposledy bytem XY, pro 1.788 Kč s příslušenstvím, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 693/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

  Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 693/2019 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.
  O d ů v o d n ě n í :

  Soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka, Exekutorský úřad Chomutov, se sídlem v Chomutově, Revoluční 48, požádal Obvodní soud pro Prahu 5 o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 1.788 Kč s příslušenstvím.

  Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 20. 3. 2019, č. j. 14 EXE 693/2019-14, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť na území České republiky nezjistil místo pobytu povinného – povinný neprochází registrem obyvatel České republiky, cizinecké policie ani registrem osob podnikajících dle živnostenského zákona (pobyt ukončen 5. 3. 2016); rovněž nezjistil žádný případný majetek, který by se nacházel v jeho obvodu.

  Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů – dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

  Povinný, ukrajinský státní příslušník, nemá v České republice místo pobytu a nebyl doposud ani zjištěn žádný jeho majetek (exekuční soud před pověřením exekutora provedením exekuce existenci majetku povinného nezjišťuje – viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nelze tak zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti exekučního soudu (§ 45 odst. 2 exekučního řádu).

  Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno.

  Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

  V Brně dne 23. 7. 2019

  JUDr. Pavlína Brzobohatá
  předsedkyně senátu