Rozhodnutí NS

25 Cdo 3923/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/05/2019
Spisová značka:25 Cdo 3923/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.3923.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 107 odst. 1 o. s. ř.
§ 107 odst. 5 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 3923/2017-515


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobkyně: ALPA spol. s r. o. v likvidaci, naposledy se sídlem Petrská 1161/24, Praha 1, IČO 62917609, zastoupená JUDr. Jiřím Oršulou, advokátem se sídlem Na Příkopě 988/31, Praha 1, proti žalované: Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1, IČO 66002222, zastoupená JUDr. Jaromírem Bláhou, advokátem se sídlem Prvního pluku 206/7, Praha 8, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 164/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2017, č. j. 28 Co 413/2016-476, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Žalobkyně, která podala dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2017, č. j. 28 Co 413/2016-476, zanikla v průběhu dovolacího řízení dnem 29. 3. 2019 bez právního nástupce vymazáním z obchodního rejstříku, neboť byla ukončena její likvidace.

Podle § 107 odst. 1 věty první o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Podle odstavce 5 téhož ustanovení neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že v dalším pokračování dovolacího řízení brání překážka spočívající ve ztrátě způsobilosti žalobkyně být účastnicí tohoto řízení, a protože nemá procesní nástupce (§ 107 odst. 3 o. s. ř.), dovolací řízení zastavil za přiměřeného použití § 107 odst. 5 o. s. ř. (§ 243b o. s. ř.).

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b a § 146 odst. 1 písm. b) o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. dubna 2018


                JUDr. Petr Vojtek
                   předseda senátu