Rozhodnutí NS

21 Nd 65/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/28/2019
Spisová značka:21 Nd 65/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:21.ND.65.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 1,3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Nd 65/2019-16


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Marka Cigánka a JUDr. Pavla Malého v exekuční věci oprávněné České republiky – Okresního soudu ve Zlíně se sídlem ve Zlíně, Dlouhé díly č. 351, IČO 00025097, proti povinnému D. D., narozenému XY, bytem XY, pro 2 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 1146/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc, vedenou u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 1146/2018, projedná a rozhodne Okresní soud v Kroměříži.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město Mgr. Jaroslav Homola podal dne 22. 11. 2018 u Okresního soudu v Kroměříži spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 16. 11. 2018 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné v celkové výši 2 000 Kč podle vykonatelného usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 27. 12. 2017 č. j. 34 T 190/2017-76.

Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 2. 1. 2019 č. j. 32 EXE 1146/2018-13 vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému“ bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Dospěl k závěru, že chybějí podmínky místní příslušnosti, neboť povinný, který je fyzickou osobou, neprochází evidencí CEO a podle zprávy Ministerstva vnitra – Odboru azylové a migrační politiky bylo zjištěno, že povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky a v době podání exekučního návrhu neměl na území České republiky povolený pobyt.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný; pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný podle obsahu spisu nemá místo trvalého pobytu ani pobytu cizince na území České republiky a není ani známo místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (k tomu srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 9. 2012 sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013).

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Kroměříži (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Kroměříži, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 2. 2019


JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu