Rozhodnutí NS

24 Cdo 1131/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/24/2020
Spisová značka:24 Cdo 1131/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.1131.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 234c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Cdo 1131/2020-660

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou, MBA v právní věci posuzovaného M. D., narozeného dne XY, omezeného ve svéprávnosti, bytem XY, zastoupeného procesním opatrovníkem V. R., advokátem se sídlem XY, a stálým opatrovníkem obcí Světlík, se sídlem ve Světlíku 27, identifikační číslo osoby 002 46 166, zastoupené Mgr. Jiřím Čechem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Otakarova 1427/41, za účasti J. D., narozeného XY, bytem ve XY, o prodloužení doby omezení svéprávnosti, rodičovské odpovědnosti a opatrovnictví člověka, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 8 P 10/2011, o dovolání stálého opatrovníka proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. července 2019, č. j. 5 Co 1697/2018-540, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Krajský soud v Českých Budějovicích (dále již „odvolací soud“) v záhlaví označeným rozsudkem, k odvolání stálého opatrovníka, potvrdil výroky II., III., a IV. rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 11. října 2018, č. j. 8 P 10/2011-480.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal stálý opatrovník (dále již „dovolatel“) dovolání. Podáním ze dne 22. dubna 2020, vzal dovolatel v plném rozsahu zpět své dovolání proti v záhlaví označeném rozsudku odvolacího soudu.

S ohledem na výše učiněný procesní úkon dovolatele, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, Nejvyšší soud dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř., s přihlédnutím k § 243f odst. 2 o. s. ř., zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 4. 2020


JUDr. Pavel Vrcha, MBA
předseda senátu