Rozhodnutí NS

22 Nd 69/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/26/2019
Spisová značka:22 Nd 69/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:22.ND.69.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Nd 69/2019-18


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci oprávněné České republiky – Obvodního soudu pro Prahu 5, IČO 00024422, se sídlem v Praze 2, Legerova 1877/7, proti povinnému P. V., narozenému XY, bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2863/2018, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2863/2018 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4, podal 3. 12. 2018 Obvodnímu soudu pro Prahu 5 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 18. 12. 2018, č. j. 14 EXE 2863/2018-14, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti. Uvedl, že v exekučním návrhu označená povinná osoba neprochází evidencí CEO či evidencí osob podnikajících podle živnostenského zákona (živnostenský rejstřík). V současné době není povinný ani podle evidence Cizineckého informačního systému hlášen k pobytu v České republice. Uzavřel, že povinný neměl ke dni zahájení exekučního řízení místo trvalého pobytu ani jiné místo druhu pobytu cizince v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5 a také v této době neměl místo trvalého pobytu ani místo jiného druhu pobytu cizince na území České republiky, a proto podmínky pro určení místní příslušnosti chybí.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád (dále „exekuční řád“), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný,
je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení platí, že je-li podle odstavce 2 místně příslušných několik soudů, je místně příslušným ten soud, jehož název je první v abecedním, případně číselném pořadí.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit místně příslušný soud ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo místo pobytu povinného na území České republiky. V usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.), Nejvyšší soud uvedl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu je sídlo exekutora, který má být podle návrhu oprávněné pověřen provedením exekuce [srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 22 Nd 155/2013 (obě rozhodnutí jsou dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu - www.nsoud.cz)].

Jelikož v posuzované věci je sídlo exekutora, který má být podle návrhu oprávněné pověřen provedením exekuce, v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4, určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Obvodní soud pro Prahu 4 tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 2. 2019


Mgr. David Havlík
předseda senátu