Rozhodnutí NS

29 Nd 107/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:12/19/2018
Spisová značka:29 Nd 107/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.ND.107.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 105 odst. 2 o. s. ř.
§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
29 Nd 107/2018-52


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v právní věci žalobkyně L. N., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Františkem Stratilem, advokátem, se sídlem v Olomouci, Wellnerova 1215/1, PSČ 779 00, proti žalovanému MOE Einkaufsservice & Logistik GmbH, se sídlem Grund 43, 42855 Remscheid, Spolková republika Německo, zastoupenému Mgr. Ing. Tomášem Vítkem, advokátem, se sídlem v Praze 7, Argentinská 783/18, PSČ 170 00, o zaplacení 29 820 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 12 C 173/2017, o určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 12 C 173/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Olomouci.


Odůvodnění:

Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu ze dne 30. května 2017, podaným u Okresního soudu v Olomouci, se žalobkyně (L. N.) domáhá vůči žalovanému (MOE Einkaufsservice & Logistik GmbH, jenž má sídlo ve Spolkové republice Německo) zaplacení 29 820 EUR s příslušenstvím jako částky za uskutečněnou přepravu zboží.

Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 27. července 2017, č. j. 12 C 173/2017-20, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Kolíně jako soudu místně příslušnému.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci usnesením ze dne 30. listopadu 2017, č. j. 75 Co 314/2017-38, usnesení Okresního soudu v Olomouci zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Následně Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 15. února 2018, č. j. 12 C 173/2017-42, vyslovil znovu svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude po nabytí právní moci daného usnesení předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

Z obsahu spisu plyne, že dle tvrzení žalobkyně a k žalobě přiložených listin (faktur) měla být přeprava uskutečňována z XY v České republice do různých zemí Evropy. Žalovaný je zahraniční právnickou osobou, která nemá v České republice sídlo, závod ani organizační složku, a dosud také nebyl zjištěn žádný jeho majetek v České republice.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci. Ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud.

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. (v souladu se závěry formulovanými v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud pro projednání a rozhodnutí výše označené věci určil Okresní soud v Olomouci. Jde o soud, u něhož bylo řízení zahájeno, a současně tento soud již provedl řadu úkonů v počáteční fázi řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

    V Brně dne 19. 12. 2018


    Mgr. Milan Polášek
    předseda senátu