Rozhodnutí NS

27 Nd 287/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/04/2020
Spisová značka:27 Nd 287/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:27.ND.287.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 45 předpisu č. 120/2001Sb.
§ 11 odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Nd 287/2020-103


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Marka Doležala a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné S. S., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Emanuelem Mašínem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Pavla Švandy ze Semčic 495/12, PSČ 150 00, proti povinným 1) R. N., narozenému XY, bytem XY, a 2) R. L., narozené XY, bytem XY, o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 57 EXE 160/2020, takto:

  Věc vedenou u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 57 EXE 160/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Kladně.
   Odůvodnění:


   [1] Exekučním návrhem ze dne 19. 2. 2020, podaným u soudní exekutorky JUDr. Jany Tvrdkové, Exekutorský úřad pro Prahu 4, se oprávněná domáhá exekuce k vymožení pohledávky za povinnými ve výši 8.520.000 Kč přiznané jí rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. 8. 2018, č. j. 3 To 87/2018-1260, který se stal vykonatelným dne 8. 8. 2018. Dne 25. 2. 2020 požádala soudní exekutorka JUDr. Jana Tvrdková Okresní soud v Kladně o pověření a nařízení exekuce.

   [2] Usnesením ze dne 8. 4. 2020, č. j. 57 EXE 160/2020-87, Okresní soud v Kladně vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc předloží Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že ze zprávy centrální evidence vězňů zjistil, že „1. povinný není ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody ani zabezpečovací detence a 2. povinná vykonává trest odnětí svobody ve věznici Světlá nad Sázavou“.

   [3] Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), ve znění pozdějších předpisů. Z § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo svého trvalého pobytu v České republice nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

   [4] Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu se pro exekuční řízení přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.

   [5] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 téhož zákona předloží Nejvyššímu soudu.

   [6] Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. též usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

   [7] Vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí věci Okresní soud v Kladně, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

   Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


   V Brně dne 4. 8. 2020


   JUDr. Marek Doležal
   předseda senátu