Rozhodnutí NS

30 Nd 161/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/30/2019
Spisová značka:30 Nd 161/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.ND.161.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 161/2019-30


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Víta Bičáka a soudců Mgr. Hynka Zoubka a Mgr. Tomáš Mottla v právní věci oprávněné České průmyslové zdravotní pojišťovny, IČO: 47672234, se sídlem v Ostravě, Jeremenkova 161/11, proti povinnému P. V., nar. XY, naposledy bytem XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 87/2019, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 87/2019 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.


Odůvodnění:

Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou byla dne 24. 1. 2019 doručena žádost soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad XY, o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 22. 2. 2019, č. j. 15 EXE 87/2019-25, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude po uplynutí odvolací lhůty oprávněné předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o tom, který soud věc projedná a rozhodne.

Důvodem k takovému postupu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), bylo podle předkládajícího soudu zjištění, že povinný „neprochází“ centrální evidencí obyvatel ani evidencí cizinců a pátrání po jeho pobytu zůstalo bezúspěšné.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle předchozí věty, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu platí, že nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 11/2015).

Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením existenci majetku povinného nezjišťuje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 4/2013).

Z obsahu spisu vyplývá, že Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou se nepodařilo zjistit místo pobytu povinného na území České republiky a není v současné době známo, zda, popřípadě kde má povinný majetek. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. v takovém případě určil místně příslušný soud v souladu se shora odkazovanými rozhodnutími podle zásady hospodárnosti tak, že soudem místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, k němuž soudní exekutor podal žádost o pověření a nařízení exekuce podle údaje o bydlišti povinného uvedeného v exekučním titulu (výkaz nedoplatků České průmyslové zdravotní pojišťovny ze dne 31. 7. 2018, č. j. FPVZÁ/HA/VN/2016_KZ/074966/1).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 4. 2019


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu