Rozhodnutí NS

24 Nd 135/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/08/2019
Spisová značka:24 Nd 135/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:24.ND.135.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
24 Nd 135/2019-27


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Vítězslavy Pekárkové a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Statutárního města Ústí nad Labem se sídlem magistrátu v Ústí nad Labem, Velká hradební č. 2336/8, IČO 00081531, proti povinnému O. B., narozenému XY, naposledy bytem XY, pro 6.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 73 EXE 4792/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc, vedenou u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 73 EXE 4792/2018, projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Labem.
Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad v Ústí nad Labem, podal dne 13.12.2018 u Okresního soudu v Ústí nad Labem žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 6.000 Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru kontroly, ze dne 17.1.2013, č.j. MM/OK/PD/55037/12/R.

Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 8.2.2019, č.j. 73 EXE 4792/2018-20, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I.) s tím, že věc předkládá Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud ji projedná a rozhodne (výrok II.). Na základě zjištění, že „povinný měl na území České republiky povolen do 28.11.2013 dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání“, že „žádost o prodloužení dlouhodobého pobytu ze dne 13.11.2013 byla pravomocně zamítnuta“ a že „ani v tuto chvíli není jasné, zda povinný má majetek na území České republiky, a tedy ani v obvodu kterého soudu má případně tento majetek“, soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud ji projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., které se použije i pro exekuční řízení (srov. § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o.s.ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud ČR v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12.11.2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, které bylo uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11, ročník 2015, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud ČR žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu ČR za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud ČR určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci, a že ustanovení § 105 odst. 2 o.s.ř. odkazem na splnění podmínek § 11 odst. 3 o.s.ř. předpokládá, že otázkou pravomoci českých soudů, jakož i tím, že podmínky pro určení místně příslušného soudu chybějí, se dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud.

Nejvyšší soud ČR, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Ústí nad Labem, u nějž byla žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce na majetek povinného podána a který ve věci provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 4. 2019


JUDr. Roman Fiala
předseda senátu