Rozhodnutí NS

23 Cdo 4469/2015

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/01/2016
Spisová značka:23 Cdo 4469/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.4469.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 241 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 4469/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně České kanceláře pojistitelů, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 14000, identifikační číslo osoby 70099618, zastoupené Mgr. Lubomírem Vdovcem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky 135/68, proti žalovanému M. K., o zaplacení 2 760 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 7 C 52/2013, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. července 2015, č. j. 37 Co 210/2015-145, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 20. 8. 2015 podal žalovaný dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. července 2015, č. j. 37 Co 210/2015-145, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Třebíči ze dne 1. dubna 2015, č. j. 7 C 52/2013-132, jímž nebylo přiznáno žalovanému osvobození od soudního poplatku z dovolání (výrok I) a byla zamítnuta jeho žádost o ustanovení zástupce k ochraně zájmů pro dovolací řízení (výrok II).

Nejvyšší soud usnesením ze dne 6. ledna 2016, č. j. 23 Cdo 4469/2015-159, vyzval žalovaného, aby do 10 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil Okresnímu soudu v Třebíči ke sp. zn. 7 C 52/2013 v kolcích soudní poplatek z dovolání ve výši 2 000 Kč (výrok pod bodem I) a aby si do 10 dnů od doručení tohoto usnesení zvolil zástupcem advokáta, který by ve stejné lhůtě již učiněné podání žalovaného ze dne 20. 8. 2015 nahradil nebo doplnil vlastním podáním, či sdělil Nejvyššímu soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje, a který své oprávnění k zastupování žalovaného v dovolacím řízení doloží ve stejné lhůtě plnou mocí udělenou mu žalovaným (výrok pod bodem II). Zároveň byl žalovaný poučen, že pokud uvedené výzvě soudu pod bodem I a II ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude dovolací řízení podle § 104 o. s. ř. zastaveno. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. ledna 2016, č. j. 23 Cdo 4469/2015-159, bylo žalovanému doručeno dne 19. 1. 2016. Žalovaný však na uvedenou výzvu v určené lhůtě nijak nereagoval.

Povinné zastoupení podle § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, a to odstranitelnou. Bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že žalovaný ani po výzvě k odstranění nedostatku povinného zastoupení a poučení o následcích neodstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení spočívající v povinném zastoupení dovolatele podle § 241 odst. 1 o. s. ř. tento nedostatek podmínky řízení neodstranil, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Žalobkyni v řízení o dovolání žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. února 2016


JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á

předsedkyně senátu